Tilos az avar és a kerti hulladék égetése!

Ecser Önkormányzatának a köztisztaságról, a hulladékkezelésről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és a környezetvédelemről szóló 17/2005. (X.14.) rendelete értelmében május elsejétől szeptember 30-áig tilos az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetése.

Vegyük igénybe az alternatív lehetőségeket!
Avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges, komposztálással. Javasoljuk még, hogy használják a zöldhulladék szállítást, amely legközelebb 2020. május 14-én, csütörtökön lesz.

Szabad-e grillezni?
Helyben gyakran hangzik a kérdés, hogy bográcsolni, sütögetni a kertben szabad-e? Igen szabad, ha kellő körültekintéssel tesszük.

Hogyan lehetünk körültekintőek?
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
Szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
A tüzelés és a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Mi a teendő, ha a zöldhulladék szállítás engedélyezett mértékénél, fél köbméternél több nyesedékem, ágam van, és az méreténél fogva nem fér be a zsákokba?
Ilyen esetben a hulladék tulajdonosának kell gondoskodnia az elszállításról, például konténer rendelésével.

Ne tévesszük meg a tűzoltókat!
Sajnos előfordult már Ecseren, hogy némely szomszéd az otthoni szalonnasütéssel járó szagokat, füstöt nem tudta elviselni, ezért úgy hívta ki a tűzoltókat, mintha valódi veszélyhelyzet állna fenn. Lehet, hogy nem is a füst zavarta, hanem a kerti partival járó csendháborítás, mikor a lakótárs a bogrács mellé a hangfalait is kirakta az udvarra, és a nyári estén még éjfélkor is bömbölt a zene. (Erre is lenne megoldás, a párbeszéd, vagy, ha ez nem használ, a rendőrség értesítése csendháborítás miatt.)
A bejelentő tudván tudta, hogy veszélyhelyzet nincsen, megtévesztette ezzel a Tűzoltóságot. A kivonuló tűzoltók látták, hogy tulajdonképpen becsapták őket.

Nem tudjuk, mennyire kell azt részletezni, hogy a hatóság megtévesztése elítélendő. Először nézzük a jogi oldalát.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény írja le a valótlan bejelentés szabálysértési tényállását.
175. § (1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz, szabálysértést követ el.
(2) Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül.
A helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet.
Ha nem helyszíni bírságot szabnak ki, akkor magasabb összegű lehet a bírság. A szabálysértési eljárásban a pénzbírság legalacsonyabb összege - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint.

Ha ez nem lenne elég lapozgassuk a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt is.

Hamis vád
269. § Aki
a) mást hatóság előtt szabálysértéssel vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegéssel hamisan vádol,
b) mást hatóság vagy a fegyelmi jogkör gyakorlója előtt fegyelmi vétséggel hamisan vádol,
c) más ellen szabálysértésre, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegésre vagy fegyelmi vétségre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a hatóság vagy a fegyelmi jogkör gyakorlójának tudomására,
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hatóság félrevezetése
271. § (2) Aki hatóságnál szabálysértési, illetve fegyelmi jogkör gyakorlójánál szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan - és a 269. § esete nem áll fenn -, egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) Aki hatóságnál egyéb hatósági eljárás alapjául szolgáló olyan bejelentést tesz, amelyről tudja, hogy valótlan - és a 269. § esete nem áll fenn -, elzárással büntetendő.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a tűzoltó vonulás veszélyes tevékenység. A tűzoltók – nagyon helyesen – megpróbálnak minél előbb a helyszínre érkezni. Ne feledjük, ezt tulajdonképpen egy teljesen megrakott teherautóval teszik. Forgalomban nem mindenki reagál helyesen a megkülönböztető jelzéseit használó tűzoltóautó megjelenésére, ami kockázatot jelent.
Arról most nem is beszélünk, hogy mi van akkor, ha a tűzoltóautónak a hamis riasztás miatt máshol fontosabb esete lenne.

A csendháborítás tényállása:
195. § (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.

Kitől várhatunk segítséget, ha szabályszegést tapasztalunk?
Ha belterületen égetnek, akkor értesítsék a Polgármesteri Hivatalt annak nyitvatartási idejében. A hivatal nyitvatartási idején kívül a rendőrség segítségében bízhatunk. Az ingyenesen hívható 107, vagy 112 telefonszámon haladéktalanul hívjuk őket. A későbbi, másnapi bejelentés már nem sokat ér, mert ilyen ügyekben a tettenérés a célravezető. (Esetleg a videó felvétel, fényképfelvétel, tanúvallomás lehet még segítség.) Közösségi oldalra feltett poszt pedig egyáltalán nem alkalmas a kívánt joghatás elérésére.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 1/2013. (I. 30.) számú, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelete 8. szakasza szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartást követ el, aki:
(18.) az avar és kerti hulladék nyílt téren történő égetését nem a 17/2005. (X.14.) önkormányzati rendelet 25. §, 26. §, 27.§-ban foglaltak szerint végzi.

A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetőjével szemben 5.000-Ft-tól 50.000-Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 5.000-Ft-tól 150.000-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Mi a helyzet a külterületeken?
Külterületen égetni csak a Katasztrófavédelem engedélyével lehet.

Mi a szabály az erdőkben?
Fokozott tűzveszély időszakában, mint a mostani, tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében.
Ide kell érteni a tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható!

Kérjük szíves együttműködésüket!

Ecseri Polgármesteri Hivatal

(2020. május 10.)


honlapkészítés: dupai