Intézményvezetői álláshirdetés

A Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Vecsés és Környéke Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01-2025.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2220 Vecsés, Telepi út 44/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű működtetése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontja szerinti végzettség és szakképzettség; szociális szakvizsga; legalább 5 éves vezetői gyakorlat; büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; vezetői program; a pályázó nyilatkozata, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Albert Ildikó nyújt, a 06-30/668-6940 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vecsés és Környéke Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/94-3/2020. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a Társulási Tanács dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Vecsés város honlapja - 2020. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vecses.hu honlapon szerezhet.

(2020. április 29.)


honlapkészítés: dupai