Tájékoztató az óvodai beíratkozásról

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.).

Az óvodába a 2020/2021-es nevelési évre a 2017. augusztus 31-ig született gyerekek beíratása kötelező.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49. § (1) bek.). A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős (Nkt. 72. § (1) bek.). A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala Hatósági Osztálya (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) adhat felmentést az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (20/2012. EMMI rendelet 20.§ (2) bek.).

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát (Nkt. 72. §. (2) bek.).

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendeletre tekintettel az emberi erőforrások minisztere, 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III.25.) EMMI határozata alapján:
a 2020/2021-es nevelési évre szóló beiratkozás az Ecseri Önkormányzat honlapján található szándéknyilatkozat e-mailen történő megküldésével történik a választott óvoda részére, amelyre 2020. április 2. és 20.-a között lesz lehetőség.
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda Email: ovoda1sz@gmail.com
Ecseri Andrássy utcai Óvoda Email: ovoda2sz@gmail.com


Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába (az Ecseri óvodák valamelyikébe) szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon, vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.

Az e-mailben jelentkezéshez szükséges technikai eszközök hiányában április 08.-án és 15.-én (szerdai napokon) 8-12 óra között telefonon nyújtanak segítséget az intézményvezetők.
Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda: +36 29 335 165
Ecseri Andrássy utcai Óvoda : +36 29 335 201

A beiratkozáshoz szükséges alábbi dokumentumok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

- A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása, vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta, vagy megvonta.

A beíratáskor be kell mutatni
• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
• továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. (20/2012. EMMI rendelet 20.§ (3.)bekezdés.),
• nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §).

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2) bek.).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető […], vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. (20/2012. EMMI rendelet 20.§ (9) bekezdés.).

Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa, vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa, vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője , vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. (20/2012. EMMI rendelet 20.§ (10) bekezdés).

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény szabálysértési tényállásként határozza meg az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség megszegését, (Szabs.tv. 247.§) melynek értelmében szabálysértést követ el az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással elektronikusan/írásban – értesíti a szülőket 2020. április 30-ig.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §).

Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.

Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével.

Intézményeink nem rendelkeznek megfelelő feltételrendszerrel az integráltan nevelhető kiemelt figyelmet igénylő gyermekek neveléséhez

A 2020/2021. nevelési évre felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

Az első óvodai foglalkozási nap / A nevelési év első napja:
2020. szeptember 1. (kedd)

Ezen a napon kerülnek átvételre/felvételre az eddig bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is.

Gál Zsolt
polgármester

Óvodavezetők

(2020. április 2.)

Szándéknyilatkozat 2020 (2).pdf


honlapkészítés: dupai