Nem lesznek misék és istentiszteletek

A koronavírus járvány miatt a Római Katolikus, a Református és az Evangélikus Egyházak felhívással fordultak híveikhez, amelyeket az alábbiakban közlünk:

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia


Plébánosunk, Dr. Tanczik Balázs atya a következők közzétételét kérte:

Kedves Testvérek!

Püspöki Karunk a járvány lassításának érdekében óvintézkedéseket léptetett életbe: https://www.magyarkurir.hu/hazai/imainkkal-es-peldankkal-erositsuk-bizalmat-istenben-es-egymasban-az-mkpk-kozlemenye

Hadd fűzzek ehhez némi kommentárt, kiegészítést és helyi aktualizálást. Jelen soraimban a helyzet lelki oldalát nem érintem, pusztán a száraz tényeket ismertetem.

Átmeneti ideig közösen nem ünnepelhetjük a szentmisét templomunkban. Mint minden hazai római katolikus pap - már csak zárt ajtók mögött misézhetek. Ezekbe a szentmisékbe azonban az internet segítségével online vagy felvételről otthonról be tudtok kapcsolódni. Már dolgozunk a technikai feltételek megteremtésén. Saját közvetítésünk létrejöttéig is lehetőségetek van bekapcsolódni a máshonnan közvetített szentmisékbe: https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket .

Amint olvashatjátok, az óvintézkedések visszavonásáig a vasárnapot más módon szenteljük meg, mint eddig (csökkenő fontossági sorrendben): családilag vagy egyénileg egy közvetített szentmisébe való bekapcsolódással, a szentmise otthoni elimádkozásával (pl. az Adoremus-ból: https://www.magyarkurir.hu/hirek/jarvanyugyi-intezkedes-ingyenesen-letoltheto-az-i-adoremus-i-liturgikus-kiadvany vagy imakönyvből), a napi vagy egyéb szentírási részek olvasásával és átimádkozásával (https://szentiras.hu/KNB ), a zsolozsma - azaz világegyházunk hivatalos imádságának - imádkozásával (https://lh.kbs.sk/hu/default.htm ), vagy egyéb imádsággal. A vasárnap többi órájában pedig - mint eddig is - munkaszünettel, pihenéssel, családi együttléttel, kikapcsolódással...stb. (vö. Szt. II. János Pál: Dies Domini https://regi.katolikus.hu/konyvtar.php?h=70 ).

Szintén olvashatjátok, hogy templomainkat nem zárjuk be. Egy ilyen helyzetben az ember automatikusan jobban vágyik arra, hogy együtt legyen az Úrral, erős Győztesünkkel. Ennek biztosítása érdekében templomunkat ugyanazokban az órákban fogom kinyitni egyéni imádságaitok céljára, amikor eddig is nyitva volt: hétfőnként 18-19h, szerdánként 18-19h, péntekenként nagyböjtben 18-20h, vasárnap 9-10h. Amit püspök atyáink és Kormányunk, azt magam is hangsúlyozottan kérem: aki betér imádkozni, szíveskedjék vigyázni Testvérei egészségére. Ugyanúgy ahogy a gyógyszertárban, a postán, az élelmiszerboltban limitálni kellett azok számát, akik egyszerre bent tartózkodhatnak, ezt a döntést templomunkban is meg kellett hoznom: a maximális létszám 12 fő, azaz 2 padonként 1 fő. Arra kérlek Benneteket, hogy egymástól minél távolabb, szétszórva üljetek, térdeljetek az Úr előtt. Egy padban legfeljebb csak egy ember üljön, (lelkileg nem, de fizikailag) minél távolabb húzódva a 2 paddal odébb ülőtől. A gyakorlat alapján nincs reális esélye annak, hogy meg nem hirdetett templomi szertartásokon, hanem spontán imádság céljából egyszerre 12 fő szeretne templomunkban tartózkodni. Ha kivételesen mégis így történne, kérlek, ne menj be: imádkozz kívül, várd meg amíg kijön valaki, avagy térj vissza később. Valószínűleg nemcsak ezekben az órákban lesz nyitva a templomunk, a többi időpont még kidolgozás alatt áll.

Jelen információk, ill. a nyitvatartási időpontok esetleges változtatásának nyomon követése érdekében figyeljétek ennek a hírnek a frissítését, és a templomajtóra akasztott hirdetéseket.

Szentáldozásra és szentgyónásra egyéni időpontok egyeztetése nyomán van lehetőség. Egyeztetni lehet a fentebb említett nyitvatartások ideje alatt, vagy telefonon: 20/433-15-57. Aki meghagyja nevét, telefonszámát és hogy milyen ügyben keresett, azt biztosan visszahívom, mint mindig.

Püspök atyáinkkal együtt kérem: "imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban".

Szeretettel: Balázs atya"A Magyarországi Református Egyház a következő felhívást adta ki:

Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat!

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.
Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.

Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.

Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.

Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.

Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.

Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.

Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a
félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.

Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.

Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be.

Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért,
egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

Kérés a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteihez

Egyházunk püspökei körlevelükben nyomatékosan azt tanácsolják az egyházközségeknek, hogy 2020. március 16-tól kezdve bizonytalan ideig, de legalább virágvasárnapig ne tartsanak sem istentiszteleti, sem egyéb gyülekezeti alkalmat. Levelüket az alábbiakban teljes terjedelmében olvashatják.

Kedves Testvérek!

A hazánkat is elért koronavírus-járvány közepette a helyzet napról napra rosszabbodik. Egyházunk püspökeiként úgy ítéljük meg, hogy ma már többre van szükség, mint amit korábbi útmutatásunkban és ajánlásunkban megfogalmaztunk. Gyülekezeti tagjaink – különösen is a leginkább kiszolgáltatott idősek – iránti felelősségünk tudatában, valamint a magyar társadalom többi csoportjával való szolidaritás jegyében ezért nehéz szívvel, de nyomatékosan tanácsoljuk az egyházközségeknek, hogy 2020. március 16-tól kezdve bizonytalan ideig, de legalább virágvasárnapig ne tartsanak sem istentiszteleti, sem egyéb gyülekezeti alkalmat.

A temetésekre is csak szűk körben kerüljön sor.

A lelkészektől változatlanul azt kérjük, hogy lelkigondozó odaadással figyeljenek a hívekre, különösen az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre. Éljenek az online közvetítés vagy akár a hagyományos média (pl. leírt igehirdetések) eszközeivel. A gyülekezetek különösen is figyeljenek arra, hogy hol tudnak segíteni a rászorulóknak: bevásárlásban, postai vagy gyógyszertári ügyintézésben és hasonlókban. A kormány utasításait a személyes kapcsolatok elkerülésére – beleértve adott esetben az önkéntes karantént – vegyük nagyon komolyan, és ezek megtartására kérjünk másokat is.

Egyházunk részéről hamarosan külön tájékoztatást adunk azzal kapcsolatban, hogy miként folyhat a távoktatás az egyházi iskolában és a hittan alkalmain, illetve javasolni fogunk számos konkrét segítési formát, egyebek mellett annak érdekében, hogy a gyermekes egészségügyi és rendvédelmi, valamint egyéb dolgozókat miként segíthetjük abban, hogy felelősségteljes hivatásukat be tudják tölteni.

Urunk mindnyájunkat próbatételek elé állít ezekben a hetekben. Ilyen körülmények között nehéz döntéseket is kell hoznunk, ám meggyőződésünk, hogy ezzel neki, az élet Urának engedelmeskedünk, valamit egész népünkkel is közösséget vállalunk. Egy ideig ugyan nem tartunk nyilvános istentiszteletet, de hitelesen megélhetjük azt, amit Pál apostol okos istentiszteletnek nevez (Róm 12,1).
Erős vár a mi Istenünk!

Budapest-Győr, 2020. március 14.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök


(2020. március 21.)


honlapkészítés: dupai