Kormányzati intézkedések a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében

A Magyar Közlöny 2020. évi 40. számában jelent meg a Kormány 41/2020. (III. 11.) rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2. alcím és a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán

1. § A Kormány – a  személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdése alapján – Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja.


2. A zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok

2. § (1) Az  Olasz Köztársaság, a  Kínai Népköztársaság, a  Koreai Köztársaság és az  Iráni Iszlám Köztársaság területéről nemzetközi személyszállítást végző
a) vasúti jármű,
b) autóbusz, valamint
c) – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű Magyarország területére nem léphet be.
(2) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be.

3. § (1) Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkező magyar állampolgárok
a) a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek,
b) akiknél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre,
c) akiknél az  egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14  napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek magukat alávetni (a továbbiakban: hatósági házi karantén), azzal, hogy
ca) a kijelölt járványügyi hatóság e személyeket nyilvántartásba veszi,
cb) a  hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) ellenőrzi,
d) akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,
da) a hatóság előírásainak megfelelően elhagyják Magyarország területét, vagy db) a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.
(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerint a hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

4. § E rendelet hatálybalépésétől
a) a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a  veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek,
b) a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos,
c) az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el,
d) zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e  korlátozás érvényesítése a  rendező, valamint a  helyiség üzemeltetőjének a felelőssége, e) a Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül,
f) a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a  már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

5. § Az a  nem magyar állampolgár, aki a  2.  §-ban meghatározott – a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C. törvény 361. § (1) bekezdésébe ütköző – zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályokat megszegi, Magyarország területéről kiutasításra, kitoloncolásra kerül.


3. Rendkívüli intézkedések

6. § (1) E rendelet hatálybalépésétől
a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók,
b) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos, szerződéses állományú katonák és a tényleges katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák,
c) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti honvédelmi alkalmazottak,
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak,
e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény szerint foglalkoztatottak, valamint
f) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti kormánytisztviselők Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével hagyhatják el.
(2) E rendelet hatálybalépésétől a minisztériumok és a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében külföldi kiküldetés elrendelésére a miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével kerülhet sor.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti engedély a foglalkoztatottak meghatározott csoportjára is kiadható.

7. § (1) A  Magyar Honvédség – jogszabályban meghatározottakra figyelemmel – közreműködik a  veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során, támogatja a  rendőrséget és a  hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során.
(2) A  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Intézetei a  NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal együttműködésben az  intézkedési javaslatait folyamatosan megküldi a  Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs vezetőjének.

8. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.


4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Felhatalmazást kap
a) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az állami tulajdonú, létfontosságú infrastruktúra részét képező gazdasági társaságok tekintetében működőképességet garantáló különleges szabályok megalkotására, b) a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter a  feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi mobilitási programok felfüggesztésére.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök


Az osztrák és szlovén határszakaszokon a következő átkelőhelyek használhatóak:

Osztrák viszonylatban

Magyarország területére belépni a nemzetközi forgalom számára (bármely ország állampolgárai részéről) Hegyeshalom, Sopron és Rábafüzes közúti határátkelőhelyeken lehetséges.
A magyar és az osztrák állampolgárok a már felsorolt átkelőhelyeken túl igénybe vehetik a határátlépéshez Kópháza, Kőszeg, Bucsu és Szentpéterfa közúti határátkelőhelyeket.


Szlovén viszonylatban

Magyarország területére belépni a nemzetközi forgalom számára (bármely ország állampolgárai részéről) Tornyiszentmiklós, Rédics közúti határátkelőhelyeken lehetséges.
A magyar és a szlovén állampolgárok a már felsorolt átkelőhelyeken túl igénybe vehetik a határátlépéshez Pince közúti határátkelőhelyet.


Felhívás az idősekhez és családtagjaikhoz!

A koronavírus-járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezért arra kérjük őket, hogy fogadjanak meg néhány fontos tanácsot, amivel jelentősen csökkenthető a fertőzés veszélye.

Ø Kerüljék azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket, a csoportos rendezvényeket, és lehetőség szerint a tömegközlekedést!

Ø Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, lázas!

Ø Gyakran és alaposan mossanak kezet, szappannal és vízzel!

Ø Kerüljék a puszit, az ölelést, és a kézfogást!

Ø Szellőztessenek gyakran!

Ø Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket!

Ø Ha tüneteik vannak (például láz, szárazköhögés, izomfájdalom), akkor ne személyesen menjenek a házirorvoshoz, hanem telefonon hívják a háziorvosukat!

Fontos, hogy a családtagok is most jobban figyeljenek az idős hozzátartozóikra!

Ha pl. valamely családtag (unoka, gyerek) a közelmúltban külföldi fertőzött területen járt vagy előfordulhat, hogy valaki olyannal érintkezett, aki fertőzött, most lehetőség szerint kerülje az érintkezést idősebb szüleivel, nagyszüleivel!

Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk az idősekre!


honlapkészítés: dupai