Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) bekezdésében foglaltaknak eleget téve az önkormányzati adóhatóság az alábbiak szerint ad tájékoztatást az előtte igénybe vehető elektronikus kapcsolattartási lehetőségekről, illetve szabályokról.

Több fontos adóbevallási és adatbejelentési határidő következik, így ismét szeretnénk az Önök figyelmét felhívni az elektronikus ügyintézés szabályaira.

Az önkormányzati ASP szolgáltatás bevezetésével egyidejűleg az önkormányzatokra vonatkozóan is kötelezően a napi működési gyakorlat részévé váltak az Eüsztv. rendelkezései. A törvény 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is kiterjed.

Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdésének értelmében az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. /Kivételt képeznek azon eljárási cselekmények, melyek mindenképpen az ügyfél személyes megjelenését követelik meg, illetve meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását teszik kötelezővé./

Az önkormányzati adóhatóság intézhető ügyek (ideértve a helyi adóval, gépjárműadóval, illetékkel, vagy más hatáskörbe tartozó adójellegű ügyeket is) valamennyi adózó, illetve ügyfél számára teljes egészében, a teljes eljárási folyamatban elektronikus úton intézhetők/kezdeményezhetők.

Míg a természetes személy ügyfélnek a jogszabály lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervetek az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek.

Elektronikus ügyintézésre köteles továbbá az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője, ha az adott ügyintézési cselekmény tekintetben ez értelmezhető.

Fontos, hogy ha az adózó gazdálkodónak (pl.: társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó) minősül, úgy elektronikus formában kell a bevallást, adatbejelentést, vagy egyéb más kérelmet megtennie.
/Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,* azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány./
/*Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány/

Ez vonatkozik arra az időszakra is, ha az egyéni vállalkozó szünetelteti e tevékenységét, illetve akkor is így kell teljesíteni az adatbejelentést, vagy kérelmet, ha az egyéni vállalkozó magánszemélyi minőségében indít építményadóval, vagy gépjárműadóval kapcsolatos adóügyet.

Az E-önkormányzat portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Az önkormányzati ASP rendszer – természetes személy és jogi személy - ügyfelei számára az E-önkormányzat portálon keresztül biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.

A Portál bárki számára elérhető (az alábbi linken: https://ohp.asp.lgov.hu), azonban tényleges elektronikus ügyintézési funkciói elektronikus azonosításhoz kötöttek.

Azon ügyfelek, akik nem kívánnak elektronikus ügyet indítani, ők is elkészíthetik ezen a felületen az adóbevallásaikat, adatbejelentéseiket, bejelentéseiket, kérelmeiket és kinyomtathatják, amelyet személyesen vagy postán eljuttatják az önkormányzati adóhatósághoz. (Beküldés nélküli ügyindítás)

Ecseri Polgármesteri Hivatal


(2020. január 25.)


honlapkészítés: dupai