Tudnivalók a telekadóról

A Telekadó tárgya:
a beépítetlen belterületi földrészlet. A telekadó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa, vagy vagyoni értékű jog jogosultja. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
A telekadó alapja:
beépítetlen telek esetén: a telek négyzetméterben számított alapterülete.
beépített telek esetén: a telek teljes alapterülete, csökkentve az ingatlanon lévő épület egy szinten számított teljes alapterületével és hasznos alapterületével.

Településünkön a telekadó rendelet értelmében adómentes az a beépített telek, melyen lakóépület van.

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie.

A tulajdonos tehát a változást követő év január 15. napjáig benyújtja az adatbejelentést a telekadóról. Az adókötelezettséget érintő változás nemcsak a tulajdonjog keletkezése vagy megszűnése, hanem a telek átminősítése, alapterület módosulása, telekalakítás stb.

Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Soron kívüli adóbevallásra és a felszámolási eljárás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén teljesítendő bevallásokra eltérő szabályok vannak életben, erre vonatkozóan az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 52.-53.§-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

Figyelem! Az, hogy az adásvételi szerződésnél ügyvéd működik közre, és hogy a tulajdonjog változása a földhivatalban bejegyzésre kerül, nem pótolja az adatbejelentést. Az eladónak és a vevőnek egyaránt be kell jelentenie az adóhatóságnál az eladás, illetőleg a vétel tényét, hiszen e nélkül a hatóság nem szerez tudomást a változásról.

Adatbejelentés benyújtásának elmulasztása esetén: Amennyiben az adózó egyáltalán nem tesz adatbejelentést, az önkormányzati adóhatóságnak törvényi lehetősége, hogy ellenőrzést folytasson le, illetőleg az ellenőrzésben feltárt adókülönbözetet elévülési időn belül több évre visszamenőlegesen megállapítsa.

Az Art. 202. § (1) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Mulasztási bírság: az Art. 220. § szerint az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

Befizetési határidő: Az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni. Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adót az erről szóló határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni.


Ecseri Polgármesteri Hivatal

(2020. január 21.)


honlapkészítés: dupai