Tájékoztatás a helyi adó és a gépjárműadó befizetésével kapcsolatban

Adózó a telekadót, a gépjárműadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben - végrehajtható okirat alapján - március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban
a) az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik (03.15.) napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik (09.15.) napjáig fizeti meg;
b) az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig (12.20.) fizeti meg;
c) a megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (05.31.) fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az adózó az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenysége utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az Adóbefizetés elszámolása:

Az adózók befizetései nem egy-egy megjelölt adótárgy előírásaival szemben kerülnek lekönyvelésre, hanem egy adott számla esedékesség sorrendjében előírt könyvelési tételekre.

Annak érdekében, hogy az adózók kellő időben megismerjék adónemenként az adófizetés nagyságát és az adózás alá tartozó „adótárgyakat", a kibocsátott Adószámla kivonatban külön is tájékoztatjuk Önöket arról, hogy egyes adónemekben összesítetten milyen határidővel és milyen összeget vár Önöktől az adóhatóságunk.

Azon adózók kapnak 2019. év márciusában adószámla kivonatot, akiknek az adószámláján a fizetési kötelezettsége elérte az 500 forintot. Ez lehet már esedékessé vált tartozás, 2019. első féléves (helyi iparűzési adó, telekadó, gépjárműadó stb.) és egyes adónemekben (telekadó, gépjárműadó) második féléves fizetési kötelezettség is.

A helyi adók (telekadó, az iparűzési adó/adóelőleg,) valamint, a gépjárműadó idei első féléves összegeit 2019. március 18-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetniük.

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot.

2019. január 1-jét követően esedékessé váló késedelmi pótlék mértéke emelkedett, minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék után további késedelmi pótlékot nem számít fel adóhatóságunk.

Amennyiben Önöket helyi adó (telekadó, helyi iparűzési adóelőleg, kata tételes adó), gépjárműadó, valamint egyéb más fizetési kötelezettség (pótlékok és bírságok) terheli vagy esetleg elévülési időn belül terhelte, akkor ezeket az alább megadott és feltüntetett adószámlákra kell megfizetniük:

65100022-11359793 Telekadó beszedési számla
65100022-11354097 Helyi iparűzési adó beszedési sz.
65100022-11354121 Késedelmi pótlék beszedési számla
65100022-11354152 Talajterhelési díj beszedési számla
65100022-11354107 Gépjárműadó beszedési számla

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.

Ha átutalással teljesítik adófizetésüket, kérjük a közleményben az adószámla kivonat bal felső sarkában szereplő „Mutató”-t vagy az adóazonosító jelet/adószámot is szíveskedjenek feltüntetni.

Azok számára, akiknek a jogszabály postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) történő adófizetést ír elő, részükre - adószámlánként - megküldjük az adó(k) befizetésére szolgáló csekkeket is, külön az esetleges tartozásról és külön a 2019. március 18-i és 2019. szeptember 15-ei nappal esedékes adóösszeg(ek)ről egyaránt.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előírt adókat az esedékességi határidőkig az adózó köteles megfizetni!

Arra is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ha lejárt esedékességű adótartozásuk van, úgy az önkormányzati adóhatóság külön felhívás, értesítés nélkül is elindíthatja a szükséges végrehajtási eljárásokat.

A hivatalos iratok kézbesítésével kapcsolatos tudnivalók:
Tisztelt Ügyfeleink részéről sorozatosan kérdésként merül fel, hogy az adóhatóságunk miért tértivevényes levél formájában kézbesíti számukra az adóelőírásokról, adóváltozásokról szóló határozatokat. Ez a hivatalnak többletköltség és többletmunka, ugyanakkor az érintetteknek is energiát és időt kell fordítaniuk a postán történő átvételre.

Az adóhatóság adószámla kivonatok kézbesítésével értesíti az adózókat a fizetendő adó összegéről és a befizetési határidőről. Ezeket a leveleket, a helyi kézbesítő a postaládába helyezi.

Határozatot kell küldenünk azoknak az adózóknak, akik tavaly még nem adóztak a településen, akik új autót vásároltak, vagy akiknek a meglévő autó adója csökkent az előző évhez viszonyítva.

A határozatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően tértivevénnyel kell kézbesítenünk. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adóhatóság a hozzá bejelentett címre feladott minden iratot átvettnek tekint, ha a postázás szabályos volt.

Azokat a küldeményeket, amelyeket nem keresett a címzett, azaz ezzel a jelzéssel érkeznek vissza, a postai kézbesítés második megkísérlését követő ötödik munkanapon válnak kézbesítetté. Ettől eltérő esetben a kézbesítési vélelem a kézbesítés megkísérlésének napjától él.


Kérjük tájékoztatásunk tudomásul vételét!


Ecser Nagyközségi Önkormányzat Adóhatósága

honlapkészítés: dupai