Ismételt felhívás az árkok és az átereszek tisztítására

Tisztelt Ecseri ingatlan-tulajdonosok és ingatlan-használók!

Az Ecseri Polgármesteri Hivatal ismét felhívást tesz közzé az árkok és az átereszek tisztításának szükségességéről.

Az elmúlt napok csapadékos időjárása próbára tette a csapadékvíz-elvezető rendszereket. A vízelvezetők karbantartására, a várható vízkárok megelőzése érdekében szükséges az ingatlanok előtti csapadékvíz-elvezető árkok és átereszek tisztítása. Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés biztosítása lakossági feladat.

A köztisztasági rendelet alapján az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésre szolgáló szilárd burkolatú út közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a nyílt árok és annak részei (csapadékvízgyűjtők, ingatlanhoz tartozó összefolyók, kapubejárók átereszei) takarításáról, az ezeket érintő növények vágásáról, összegyűjtéséről és a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kell gondoskodnia.

A vízkárok megelőzése érdekében az ingatlantulajdonosok és -használók azonnal tegyék meg a szükséges intézkedéseket a csapadék- és belvízelvezető rendszerek, árkok, patakok karbantartására, tisztítására.

A munkálatok mielőbbi megkezdése a továbbiakban is várható heves nyári esőzések, esetleges áradások miatt fontos. Az árkokból, patakmederből és a mederoldalból (partfal) az oda nem való növényzetet (gazok, cserjék, stb.), egyéb törmeléket el kell távolítani, a víz szabad útját biztosítani kell.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 1/2013. (I. 30.) számú, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelete 8. § (16) bekezdése szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartást követ el az, aki:
a járdaszakasz melletti nyílt vízelvezető árok, áteresz, kapubejáró tisztántartásáról nem gondoskodik,a csapadékvíz akadálytalan lefolyását nem biztosítja.

Ugyanezen rendelet 2. §-a szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetőjével szemben 5.000-Ft-tól 50.000-Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 5.000-Ft-tól 150.000-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ecseri Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője a következő napokban intenzívebben folytatja az árkok, átereszek helyszíni ellenőrzését.

Erre azért van szükség, mert az utóbbi időben több helyen keletkezett elöntés a település utcáin kezeletlen árkok, eltömődött, sőt befalazott(!) átereszek miatt.

Ezeknek a problémáknak a kezelése komoly gondokkal és költségekkel járt.

Csak közösen tudjuk elérni az intenzív esőzések okozta károk minimalizálását. Kérjük szíves együttműködésüket!

Ecseri Polgármesteri Hivatal


honlapkészítés: dupai