Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSE

Ecser Nagyközségben
a következő időpontokban történik:

2018. április 25. (szerda) 08.00 - 12.00 óráig,
2018. április 26. (csütörtök) 13.00 - 17.00 óráig.

Beiratkozások helyszínei:
Andrássy utcai Óvoda Andrássy utca 11-13.
Cserfa Kuckó Óvoda Grassalkovich tér 4.

A nemzeti köznevelésről szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától.(2017. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Amennyiben a szülő azt a gyermekeket, aki 2018. augusztus 31. napjáig betöltötte a 3.életévét és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkezik e közleményben meghatározott időpontban az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt

A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelmet 2018. április 11-ig lehet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez benyújtani. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

2018. szeptember 1-jétől a 2018/2019. nevelési évben az óvodába azt a gyermeket kell felvenni:
-aki a 3. életévét betöltötte,
-aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.


Az óvodai beiratkozáshoz szükséges okmányok:
-a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
-a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
-a gyermek TAJ kártyáját,
-a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
-nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya) regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek sajátosságainak figyelembe vételével.

Intézményeink nem rendelkeznek megfelelő feltételrendszerrel az integráltan nevelhető kiemelt figyelmet igénylő gyermekek neveléséhez.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük valamely intézménybe történő beíratásáról!honlapkészítés: dupai