Az Általános Iskolai beiratás rendje

A Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatala értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018/2019.tanévre történő általános iskolai beiratkozásra
2018. április 12-én (csütörtök) 8:00– 19:00 óra között
és
2018. április 13-án (péntek) 8:00 – 18:00 között kerül sor.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben tankötelessé válik.
A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2012. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.§ (2) – (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással
nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

A Vecsési Járási Hivatal a jelen beiratkozási rendet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§(7) bekezdése, valamint a nevelési –
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján 2018. március 13-án határozta meg.

Dr. Fehér Edina
járási hivatalvezető


A Laky Ilonka Általános Iskola az alábbiakat tette közzé a beiratkozásról:

A leendő első osztályosok beiratkozása 2018. április 12-én (csütörtök) lesz 8:00-19:00 között, illetve április 13-án (péntek) 8:00-18:00 között. Szükséges iratok:
- születési anyakönyvi kivonat
- a gyermek lakcímkártyája
- a gyermek TAJ-kártyája
- az iskolaérettséget tanúsító óvodai vélemény, illetve szakértői bizottsági vélemény (ha van)

Felhívom figyelmüket, hogy a beiratkozáson meg kell jelennie azoknak is a körzetes iskolában (vagyis itt), akiknek a gyermeke még egy évig óvodában marad, és azoknak is, akik más, nem körzetes iskolába szeretnék beíratni gyermeküket.

beiratási hirdetmény.pdf


honlapkészítés: dupai