Iparűzési adó bejelentkezési kötelezettségek változása

2018. évtől a helyi iparűzési adókötelezettséggel kapcsolatos teendőket a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), valamint Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének a helyi iparűzési adóról szóló 18/2012. (XI.28.) Ör. számú rendelete szabályozza.

Ha a vállalkozás az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz intézett bejelentés benyújtását megtette és kért adószámot, vagy ha üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően folytathat és a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem és mellékletei benyújtásával kért adószám megállapítását, akkor ezekkel teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz (NAV) történő bejelentkezési kötelezettségét.

A cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, valamint bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer útján közli az állami adó- és vámhatósággal azokat az adatokat, amelyek a cégbejegyzés, bíróság által nyilvántartandó jogi személy nyilvántartásba vétele során, valamint a vállalkozói igazolvány kiállítása iránt kitöltött nyomtatványon rendelkezésre állnak. Az állami adóhatóság a bejelentkezés alapján nyilvántartásba veszi az adózót. A cégbejegyzésre kötelezett adózók adószámának megállapítására nem automatikusan, hanem - az Art. 19. §-ában rögzített - ún. adóregisztrációs eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

Helyi adókötelezettség érintettség esetében az adóbevallás-benyújtás, bejelentkezés, változás-bejelentés szabályait a Htv. 42/c.§-42./F. §-ok tartalmazzák.

A Htv. és az Ör. alapján továbbra is adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. A helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó. A Htv. 38. § (1) bekezdése alapján az adókötelezettsége az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

A Htv. 37. § (1) bekezdése alapján a vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja

A Htv. 52. § 26. pontjában nevesített vállalkozások, amennyiben Ecser illetékességi területén állandó jellegű vállalkozói tevékenységet végeznek, úgy helyi iparűzési adókötelezettségük keletkezik. (Htv. 35. §)
Mindez azt jelenti, hogy önadózás keretében kötelesek az ún. iparűzési tevékenység bejelentésére, a bekövetkezett változások bejelentésére, az adó/adóelőleg megállapításra, az adó bevallására valamint az adó és adóelőleg befizetésére az önkormányzati adóhatóság felé.

Az adóegyszerűsítés jegyében cégalapításkor egyszerűsödött az önkormányzati adóhatóság felé történő bejelentkezési kötelezettség teljesítése.
2018. január 1-jét követően a cégalapítással létrejött vállalkozásnak a székhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz ezentúl, nem kell bejelentkeznie, hiszen ezen adatokat az állami adóhatóság nyilvántartásából kapja meg az önkormányzati adóhatóság. Azaz, cégalapítás esetén az állami adóhatósághoz való adatbejelentés egyúttal a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő eljárási kötelezettségteljesítést is magában foglalja.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján a cégről a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz érkezett adatokat az állami adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton továbbítja. Így az adózót - iparűzési adóalanyként, vagy idegenforgalmi adóbeszedésre kötelezettként - nem terheli külön bejelentkezési kötelezettség a székhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz az iparűzési adóban. (Art. 42/E.§)

Ha az állami adóhatóságtól érkező adatokon kívül további információk bejelentése is szükséges az iparűzési adókötelezettség teljesítéséhez, akkor ezen adatok bejelentésére a székhely szerinti önkormányzati adóhatóságnak külön fel kell hívnia az adózót. (Htv. 41.§; 42/E. §).

Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani (Htv.41.§):
a) az előtársaságnak,
b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra,
c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá
d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

Az adózó - a Htv. 42/E.§ (1-2) bek. kivételével - a bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a helyi iparűzési adóban a PM rendelet szerinti, a bejelentkezésről, változás-bejelentésről szóló nyomtatványnak megfelelően elektronikusan teljesítheti.

Külön bejelentést tesz szükségessé – többek között – a jogutódlással létrejött új vállalkozás részéről az iparűzési adóban az adóelőlegnek a „bejelentése", vagy tételes adóalap szerint adózni kívánó Kata alanynak ezen adózási módhoz kapcsolódó nyilatkozattétele. (Htv. 42/E. § (2) bek.).

Cégalapítás esetén a telephely önkormányzati adóhatóságához teljesítendő bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettség továbbra is fennáll, ebben nem történt változás. (Htv. 42/E. §).
Htv. 52.§ 31. pontja szerinti telephely:
a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), napelem-erőművet, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát,
b) azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek
ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR '08 61.2] származik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó)
baa) az a) pont szerinti telephely és
bab) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján utólag fizetett díjú vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető) számlázási címe található,
bb) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75%-a származik vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR'08 61.2] (vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján előfizetőjének távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető), valamint - ha a vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevékenységet is végez - azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének adóév első napján a számlázási címe található,
c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső felhasználó (a továbbiakban együttesen: a végső fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamosenergia-kereskedő, a földgázkereskedő, a villamos energia egyetemes szolgáltató, a földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a villamos-energia elosztó hálózati engedélyes, a földgázelosztói engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítésből, illetve a végső fogyasztó számára történő elosztásból származik,
d) a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon esetén a kezelt vagyonba tartozó hasznosított ingatlan.

Ha Ön Ecser Nagyközség illetékességi területén ilyen jellegű telephellyel rendelkezik, ám székhellyel nem, úgy bejelentkezési kötelezettséget is teljesítenie kell az előírt 15 napon belül.

Bejelentési kötelezettség, változás bejelentés
A vállalkozónak - a Htv. 42/E.§ (1-2) bek. kivételével - a tevékenysége megkezdésétől számított 15 napon belül kötelessége bejelentkezni az önkormányzati adóhatóságnál a „Bejelentkezés, Változás-bejelentés”nyomtatványon.

A vállalkozók (az előtársaság, a jogelőd nélkül kezdő vállalkozás kivételével) ha adóelőleget is kötelesek megállapítani szintén a „Bejelentkezés, változás-bejelentés” nyomtatványon teljesítik – adóhatósági felhívásra – adókötelezettségüket.

A vállalkozónak az iparűzési adókötelezettségét érintő változást, az adóköteles tevékenységének megszűnését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül szintén a”Bejelentkezés, Változás-bejelentés” nyomtatványon be kell jelentenie.

Az adózónak az adókötelezettségét érintő olyan változást - a megváltozott természetes személyazonosító adatok, lakcím kivételével -, amelyről a cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, a kincstár, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie.

Az adókötelezettséget érintő változás különösen
a) az Art. 1. mellékletében felsorolt adatok változása,
b) a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó végelszámolása kezdetének és befejezésének időpontja,
c) cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személy, egyéb szervezet végelszámolás nélküli megszűnése esetén a jogutód nélküli megszűnésről szóló döntés,
d) az egyszerűsített végelszámolás megindulása, valamint annak megszüntetése és a cég működésének továbbfolytatása,
e) az adóköteles tevékenység vagy a jogi személy, egyéb szervezet megszűnése.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bejelentkezés elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonhatja maga után, ezért kérjük, szíveskedjenek kötelezettségeiknek határidőben eleget tenni.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat és adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Ecser Nagyközségi Önkormányzat fejlődéséhez!

Ecseri Polgármesteri Hivatal


honlapkészítés: dupai