Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó adóalanyoknak

Fontos bevallási határidő közeledik a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (kisadózó vállalkozás) számára, ugyanis 2018. február 15-ig lehet a kisadózó vállalkozásokra érvényes tételes adózási módot választani!

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B.§ (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

Ha a kisadózó vállalkozás ezt a adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben
a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,
b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

A Htv. 39/B.§ (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választó kisadózó vállalkozást e minőségére tekintettel - a 41. §-ban és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól eltérően, a (6)-(7) bekezdésekben foglaltak kivételével - adóelőleg-bejelentési, -bevallási, és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség, továbbá a 39. § (2) bekezdése szerinti adóalap-megosztási kötelezettség nem terheli.

Ugyanakkor a Htv. 39/B.§ (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha
- a (3) bekezdés szerint az adóévre fizetendő adó a (4) bekezdés alapján az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye,

Ha a kisadózó vállalkozás a Htv. 39/B.§ (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást adóév közben választja, akkor az adóév első napjától a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról adóbevallást nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz.

A Htv. 39/B.§ (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatóság számára.

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Általánosságban elmondható, hogy kisadózó vállalkozás tételes adóalap-megállapítási módszer választása esetén nem kötelező éves iparűzési adóbevallást benyújtani a vállalkozásoknak. (Más adóalap választás esetén nincs ilyen felmentés).

Összefoglalva a bevallás esetkörei a következők lehetnek:
- adókedvezményt kívánnak igénybe venni, vagy( helyi IPA rendeletünkben nincs ilyen kedvezmény)
- az ideiglenes jellegű tevékenység végzése után megfizetett átalányadót az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán a fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
- a megfizetett útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
- a foglalkoztatás- növelés címén adóalap-mentességet – 1 fő után 1 millió forint/év – kívánnak érvényesíteni.

A bevallás benyújtás lehetőségek a kisadózó vállalkozás alanyok számára, nem kötelező érvényűek, ám az adóelőny érvényesítése - valamennyi hivatkozott tényállás esetében - csak a bevallás benyújtásával lehetséges.

Fontos, hogy nem kell adóbevallást benyújtani azoknak a kisadózó vállalkozás adóalanynak, akiknek az adóalanyisága kisadózó vállalkozásként bármely ok miatt megszűnt vagy szünetel, hanem ennek tényét az „Változás-bejelentési" nyomtatványon kell az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni.

A Htv. szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozók adóévre választhatják a helyi iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási módszert.

A kisadózó vállalkozás alanya, a Kata hatálya alá tartozás (KATA-alanyiság) kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig – jogvesztő határidőkig – változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, hogy az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint teljesíti.

A fix összegű adóalap-megállapítás módszerének választását a kisadózó vállalkozás az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon köteles bejelenteni. A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez az „Változás-bejelentési" nyomtatvány szolgál, mely az önkormányzati adóhatóság ecser.hu honlapján megtalálható, letölthető illetve elektronikus úton - ügyfélkapun keresztül – nyújtható be az önkormányzati adóhatóság felé.

A vállalkozásnak ez a döntése a teljes adóévre vonatkozik, és mindaddig van érvényben, amíg változás-bejelentési nyomtatványon a vállalkozás bejelenti, hogy az adó alapját már nem a fix összegű, tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani. Amennyiben az adózó nem ezen módszer szerint kíván a következő adóévben adózni, úgy ezt a szándékát az adóév február 15-éig kell az említett nyomtatványon bejelentenie az adóhatósághoz.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2018. január 1-jétől a vállalkozók kizárólag elektronikus módon és formában nyújthatnak be adóbevallást az adóhatósághoz.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat és adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Ecser Nagyközség működéséhez!

Ecseri Polgármesteri Hivatal


Fotó: budakalasz.hu

honlapkészítés: dupai