Pályázati felhívás konyhavezetői állás betöltésére

Ecser Nagyközségi Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
az Ecseri Önkormányzati Konyha
konyhavezetői (vezető)
beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.02.01-tól 2023.01.31–ig – 5 évig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban felsorolt feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett. Intézményvezetői feladatainak ellátása mellett ellátja az élelmezésvezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, élelmezésvezető (OKJ) szakképesítés
• közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában dokumentált jártasság – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• gyakorlott szintű LAFY SOFT program ismeret
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
• vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Az utóbbi esetben a betöltendő munkakör: élelmezésvezető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• a végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
• szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata,
• az intézmény működésével kapcsolatos elképzelések,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul és a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
• pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moskovicz Miklósné munkaügyi üi. nyújt, a 29/335-161-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak az Ecser Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (2233 Ecser, Széchenyi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3264/2017., valamint a munkakör megnevezését: konyhavezető / élelmezésvezető.
vagy
 Elektronikus úton : Moskovicz Miklósné részére a polgarmesterihivatal@ecser.hu email címre történő megküldéssel. .
vagy
 Személyesen: Moskovicz Miklósné, Pest megye, 2233 Ecser, Széchenyi utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A megbízásról az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat elbírálója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot visszavonja vagy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

honlapkészítés: dupai