Tájékoztató a Vecsési Járási Hivatal jogi segítségnyújtó tevékenységéről

A jogi segélynyújtás célja, hogy az állam mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget adjon, akik arra hátrányos helyzetükből kifolyólag egyébként nem lennének képesek.
A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat anyagi helyzet alapján dönt a támogatás megengedhetősége kérdésében, de a jogi segítséget nem az állami alkalmazottak nyújtják, hanem a jogi segítői névjegyzékbe felvett ügyvédek, ügyvédi irodák, társadalmi szervezetek.

Az állami jogi segítségnyújtási szolgáltatások – az anyagi szempontból rászorultnak tekintendő magánszemélyek körében – a következők:
a) peren kívüli segítségnyújtásként jogi segítők által végzett jogi szolgáltatások (jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és iratbetekintés) engedélyezése;
b) polgári eljárásokban elsősorban a jogi segítők által ellátott pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése
c) büntető eljárásokban sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt pártfogó ügyvédi képviselete, pótmagánvádló személyes költségmentességének engedélyezése, és ennek keretében pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása.

A kérelmet az ügyfélnek – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges mellékletekkel együtt – a lakóhelye vagy tartózkodási hely, ezek hiányában szálláshelye, illetve munkavégzésének helye szerint illetékes járási hivatalnál kell személyesen benyújtania, vagy postán megküldenie. A nyomtatvány beszerezhető a járási hivatalokban, illetve letölthető az alábbi oldalról: http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas. A kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes.

A jogi segítségnyújtás költségét ez esetben az állam a fél helyett megelőlegezi, vagy viseli a kérelmező rászorultságától függően, azonban a büntetőeljárásokban csak megelőlegezés lehet!

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI TÁMOGATÁSOK:
Peren kívüli ügyek során a jogi segítő tanácsot ad, illetve beadványt, egyéb iratot szerkeszt
• minden olyan jogvitás ügyben, amelyben a későbbiekben per lefolytatására kerülhet sor (szükség esetén a keresetlevelet is elkészíti);
• mindennapi megélhetést érintő kérdésekben (pl: birtokháborítás, lakhatási, nyugdíj, munka- és foglalkoztatási, közüzemi-díj tartozás, végrehajtási ügyek);
• amennyiben az ügyfél közigazgatási eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak, kötelezettségeinek megismeréséhez, jognyilatkozat megtételéhez szükséges a jogi szolgáltatás;
• bűncselekmény áldozata számára, amennyiben az ezzel összefüggésben keletkezett jog- és érdeksérelem elhárításához szükséges a szakjogászi közreműködés;
• ha abban a kérdésben van szüksége jogi tanácsadásra, hogy jogainak védelme érdekében mely hatóságnál, szervezetnél, milyen típusú eljárást kell indítania, illetve ilyen eljárás kezdeményezése, vagy az eljárás során jognyilatkozat megtétele érdekében beadványt kell készíteni;
• polgári vagy büntetőeljárásban rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészítéséhez szükséges a segítség;
• folyamatban lévő bírósági eljárásban, ha a fél eljárási jogainak, kötelezettségeinek megismeréséhez a jogvita peren kívüli lezárásához ez szükséges, feltéve, hogy az eljárásban a fél nem rendelkezik jogi képviselővel, és peres képviselet, vagyis a pártfogó ügyvéd biztosítása nem lenne indokolt.
Kizárt a támogatás például vám, hitelügyekben, valamint ingatlan adásvételi szerződésekben, ez utóbbi alól azonban van két kivétel:
• a lakhatást szolgáló ingatlan elidegenítésére vagy megterhelésére vonatkozóan tanácsadásban részesülhet a rászoruló, illetőleg
• az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülő fiatalok első lakáshoz jutása érdekében a jogi segítő adásvételi szerződést is készíthet.

Polgári peres és nemperes eljárásokban a peres felek ( a felperes, az alperes, a beavatkozó (perbeívott), a kérelmező és a kérelmezett fél), míg a büntető eljárások során sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt, valamint a pótmagánvádló pártfogó ügyvédi képviseletét a területi hivatal biztosítja.


RÁSZORULTSÁGI FELTÉTELEK:

1.A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli:
a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, aki
• aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában részesülő közeli
• hozzátartozójával él közös háztartásban,
• közgyógyellátásban részesül,
• átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,
• menekült, vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,
• vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője magyar állampolgár vagy az volt,
• családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
• határon átnyúló tartási ügyekben a 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikkében meghatározott jogosultként kér az 56. cikk szerinti eljárás lefolytatásához jogi segítséget.
b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2017-ben 28.500 forintot);
c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át (2017-ben 42.750 forint);
d) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 213.022 forintot (ez az összeg a 2015. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a).
Peres ügyekben a fentieken túl:
• ha a fél tárgyi költségmentes ügyben lép fel;
• azon személy esetében, akit a bíróság személyes költségmentességben részesített.

2. A jogi szolgáltatás díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi azon rászorulók esetében, akiknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 106.511 forintot (ez az összeg a 2015. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43%-a).
A pártfogó ügyvéd díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra megelőlegezi
a) azon rászorulók esetében, akiknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 106.511 forintot (ez az összeg a 2015. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43%-a)
b) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy bűncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 213.022 forintot (ez az összeg a 2015. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a).
c) ha a per tárgya alapján a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg.
A peren kívüli jogi szolgáltatás igénybevétele
A peren kívüli jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés, iratbetekintés) a jogi segítői névjegyzékbe felvett jogi segítők nyújtják. A szolgáltatás igénybe vehető időtartamát a járási hivatal határozza meg.

Az engedélyező határozat birtokában az ügyfél a peren kívüli támogatás igénybevétele céljából megkeresi az általa kiválasztott jogi segítőt.

Természetesen a járási hivatalok tájékoztatást adnak a névjegyzékben szereplő jogi segítőkről. A jogi segítség gyors és hatékony intézése érdekében feltétlenül indokolt a jogi segítővel előzetesen időpontot egyeztetni. Fontos hangsúlyozni, hogy peren kívüli ügyekben a jogi segítő kirendelésére
nincs jogszabályi lehetőség.

Pártfogó ügyvédi képviselet igénybevétele

Főszabály szerint pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfelek adnak meghatalmazást az általuk választott jogi segítőnek. Ugyanakkor a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény lehetőséget biztosít arra is, hogy a területi hivatal az ügyfél képviseletére pártfogó ügyvédként jogi segítőt, kivételesen ügyvédet, vagy ügyvédi irodát rendeljen ki:
Az ügyfél kérelme alapján abban az esetben, ha képviseletét párfogó ügyvédként jogi segítő nem vállalja, és ez – a határidőkre tekintettel – a jogainak sérelmével járhat. (Az eljárási határidő elmulasztása esetén erre hivatkozással a perben igazolási kérelmet terjeszthet elő.)
Az ügyfél kérelmére vagy hozzájárulásával akkor, ha az ügy jellegére, vagy a fél körülményeire tekintettel már a támogatás engedélyezésekor valószínűsíthető, hogy képviselete meghatalmazás útján nem biztosítható.

A határon átnyúló ügyek kapcsán az ügyfélszolgálaton nyújtunk bővebb tájékoztatást!

A Vecsési Járási Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata járásunk Hatósági Osztályán működik az alábbi ügyfélfogadási renddel (2220 Vecsés, Szent István tér 1.):
Hétfő 13.00-16.00
Szerda 08.00-17.30
Csütörtök 08.00-12.00Vecsési Járási Hivatal


honlapkészítés: dupai