Előzetes tájékoztatás Ecser településtervezési dokumentumainak: Településképi Arculati Kézikönyv, településképi rendelet elkészítésének megindításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvényben foglaltak alapján Ecser Nagyközség Önkormányzata megkezdi a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet készítését.
A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló módon teremt lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására.
A kézikönyv célja meghatározni a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építtetőknek.
A településképi rendelet
 az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,
 a településképi szempontból meghatározó területekre,
 a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
 a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára
vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.
A Települési Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséhez várjuk előzetes javaslataikat, véleményüket 2017. augusztus 28-ig a Polgármesternek címezve postai úton (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.), vagy e-mailen a polgarmesterihivatal@ecser.hu címre.


honlapkészítés: dupai