Határszemle felhívás

A Pest megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala Földhivatali Osztálya felhívja a földtulajdonosokat, használókat, hogy termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget! Folyamatos határszemlét tartanak, a gyomos területek tulajdonosait megbírságolják.

"A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt.) 5.§ (5) bekezdésében , valamint az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. r. 37. § (1) bekezdése és a Kormányrendelet 1. számú melléklete alapján a következő
F E L H Í V Á S - t
teszem közzé:

Felhívom Ecser település közigazgatási területén elhelyezkedő termőföldek tulajdonosait illetve használóit, hogy termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve végrehajtása felől személyesen vagy megbízott útján intézkedjenek.

A Tfvt. 5.§. (1) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint „a földhasználó - ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).”

Előzőeken túl hasznosítási kötelezettség áll fenn a Tfvt. 5.§. (3-4) bekezdéseiben foglaltak szerint az alábbi esetekben is:

(3) bekezdés: „Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó, vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani. (ideiglenes hasznosítás)
(4) bekezdés: „A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).”

A termőföldekre fennálló művelési kötelezettség ellenőrzésére, a korábbiakban hivatkozott törvényi rendelkezések alapján Ecser település teljes területén folyamatos határszemle kerül megtartásra. A Tfvt. 1/A. § szerint az ingatlanügyi hatóság, valamint a talajvédelmi hatóság - a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottak szerinti - jelentős számú ügyfelet érintő eljárásokban az ügyféllel hirdetményi úton tartja a kapcsolatot.

Tájékoztatom továbbá a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat,hogy a termőföldek felhívásban hivatkozott, törvény által előírt művelési kötelezettségét, illetve a gyommentes, állapotának kialakítását elmulasztó földhasználókkal szemben a földhivatalnak , Tfvt. 5. §. (5) bekezdésének rendelkezése szerint kell eljárnia, földvédelmi bírságot megállapítva.

Hivatkozott jogszabályok értelmében „mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.”

A földvédelmi szankcióként megállapítandó földvédelmi bírság mértékét a Tfvt. 2. számú melléklete tartalmazza, mi szerint a mulasztást elkövető földhasználó a termőföld aranykorona értékének kétezerszeres szorzata szerinti forint összeget köteles a földvédelmi alapba befizetni, azzal, hogy a bírság összege nem lehet kevesebb 20 000 forintnál.

A Tfvt. 24. §. (3) bekezdése értelmében a földvédelmi bírság ismételten is kiszabható.

A Tfvt. 26. §. (3) bekezdése alapján „A határidőre meg nem fizetett járulék és birság adók módjára behajtandó köztartozás.”

Monor, 2017. május 2.

Cseh Zoltán László
osztályvezető"


Kép: Agrofórum

honlapkészítés: dupai