Változások a gépjárműadóban - Tájékoztató a gépjármű adóztatást érintően, 2017. január 1. napjától bekövetkezett változásokról

2017. évtől az adómentesség az egyéb fogyatékossággal élők gépjárműveire is kiterjed

A 2016. évben hatályos gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) szabálya alapján a súlyos mozgáskorlátozott magánszemély, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, valamint a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő, mint adóalany
egy darab - 100 kW teljesítményt el nem érő - személygépkocsija után évente 13 000 forint adókedvezményre jogosult.

2017. évtől a mentességre jogosultak köre kibővül az egyéb fogyatékossággal élő személyekre is (pl: autista, látás-, hallássérült). Ezen felül a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító – vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó – adóalany a mentességre akkor is jogosulttá válik, ha a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy nem áll cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt és nem kiskorú.

Az új mentességi szabállyal változott a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy fogalma. Eszerint a Gjt. alkalmazásában a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékossággal élő személy az, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendeletben meghatározott állapota miatt ilyen személynek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.

Azok az adózók, akik a 2017. évre vonatkozóan a fentebb említett jogcímen gépjárműadó kedvezményt/mentességet kívánnak érvényesíteni, azt a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető Gépjárműadó bevallási nyomtatványon tehetik meg.


Környezetkímélő gépkocsinak minősülő gépjárművek adómentességéről

A Gjt. 18. § 9. pontja a környezetkímélő gépkocsi fogalmának meghatározásánál visszautal a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdésére. Ez utóbbi jogszabályhely szerint ugyanis környezetkímélő gépkocsinak a tisztán elektromos, a külső töltésű (plug-in) hibrid elektromos, a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépjármű, valamint a nulla emissziós (hidrogén-cellás) gépkocsi minősül, e gépjárművek környezetvédelmi osztálya „5E", „5P", „5N" vagy „5Z", míg rendszámtáblájuk színe zöld.

Ugyancsak az 5-ös környezetvédelmi osztályba tartozik a kettős vagy vegyes üzemű (pl. Full Hibrid) gépjármű is, ez azonban nem tekinthető a Gjt. és a KöHÉM rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépkocsinak. Ebből következően a csak 5-ös környezetvédelmi osztályú gépjárművek után adómentesség nem jár.

A gépjárműadó-mentesség 2017. évtől nem minősül de minimis támogatásnak

A Gjt. 2016. évben hatályos szabálya értelmében a környezetkímélő személygépkocsi gépjárműadó-mentessége csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősült. Ezen adóelőny összegéhez képest ugyanakkor aránytalanul magas az annak érvényesítésével összefüggő adminisztrációs teher, mind a jogalanyok, mind pedig az adóhatóság számára. Erre tekintettel a de minimis minősítésre utaló jogszabályhely, azaz a Gjt. 21. §-a, 2017. január 1. naptól hatályon kívül helyezésre került.


Speciális adóalanyi tényállás az üzembentartó adóalany halála, megszűnése esetén

A Gjt. 2016. évben hatályos szabálya szerint az adóalany halála, megszűnése esetén az elhalálozás, megszűnés évét követő év első napjától az a személy tekinthető adóalanynak, akit tulajdonosként a járműnyilvántartásban elsőként bejegyeztek, feltéve, hogy a járműnyilvántartásban még mindig az elhunyt, megszűnt személy szerepelt tulajdonosként. Ezen tényállás azonban nem rendezi azt az esetet, amikor az üzembentartó adóalany halála, megszűnése esetén a közlekedési igazgatási hatóság (járási hivatal) nem jegyez be új üzembentartót a járműnyilvántartásba (mivel a tulajdonos még létező személy.)

2017. évtől a vonatkozó jogszabályhely kiegészül egy új adóalanyi tényállással, eszerint az üzembentartó adóalany halála, megszűnése esetén a járműnyilvántartásban a halál, megszűnés napján tulajdonosként szereplő személy minősül adóalanynak az elhalálozás, megszűnés évét követő év első napjától, feltéve, hogy a járműnyilvántartásba nem jegyeztek be változásként más tulajdonost, illetve üzembentartót.

Ecser, 2017. január 23.

Ecseri Polgármesteri Hivatal


honlapkészítés: dupai