Felhívás a termőföldek hasznosítására

Pest megyei Kormányhivatal
Monori Járási Hivatala
Földhivatali Osztály
2200 Monor, Nemzetőr u. 23.
Telefon: 06-29/410-129

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt.) 5. § (5) bekezdésében, a 373/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet 4. §-ában foglalt jogkörömben eljárva a következő

FELHÍVÁS-t
teszem közzé:

Felhívom Ecser település közigazgatási területén elhelyezkedő termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve végrehajtása felől személyesen, vagy megbízott útján intézkedjenek.

A Tfvt. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint „a földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).

Előzőeken túl hasznosítási kötelezettség áll fenn a Tfvt. 5. § (3-4) bekezdéseiben foglaltak szerint az alábbi esetekben is:

(3) bekezdés „Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó, vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes hasznosítás).”
(4) bekezdés „A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).”

A termőföldekre fennálló művelési kötelezettség ellenőrzésére, a korábbiakban hivatkozott törvényi rendelkezések alapján Ecser település teljes területén folyamatos határszemle kerül megtartásra. A Tfvt. 1/A. § Az ingatlanügyi hatóság, valamint a talajvédelmi hatóság - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottak szerinti - jelentős számú ügyfelet érintő eljárásokban az ügyféllel hirdetményi úton tartja a kapcsolatot.

Tájékoztatom továbbá a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat, hogy a termőföldek felhívásban hivatkozott, törvény által előírt művelési kötelezettségét, illetve a gyommentes állapotának kialakítását elmulasztó földhasználókkal szemben a Földhivatalnak a Tfvt. 5. § (5) bekezdésének rendelkezése szerint kell eljárnia, földvédelmi bírságot megállapítva.

Hivatkozott jogszabályhely értelmében „mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.”

A földvédelmi szankcióként megállapítandó földvédelmi bírság mértékét a Tfvt. 2. számú melléklete tartalmazza, miszerint a mulasztást elkövető földhasználó a termőföld aranykorona értékének kétezerszeres szorzata szerinti forint összeget köteles a földvédelmi alapba befizetni, azzal, hogy a bírság összege nem lehet kevesebb 20.000-Ft-nál.

A Tfvt. 24. § (3) bekezdése értelmében a földvédelmi bírság ismételten is kiszabható.

A Tfvt. 26. § (3) bekezdése alapján „A határidőre meg nem fizetett járulék és bírság adók módjára behajtandó köztartozás.”


Monor, 2016. április 25.

Husz Enikő Judit hivatalvezető nevében és megbízásából:

Cseh Zoltán László
osztályvezető s. k.


honlapkészítés: dupai