Pályázati felhívás a Laky Ilonka Általános Iskola igazgatói állására

Emberi Erőforrások Minisztere
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet a Laky Ilonka Általános Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16-2021.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
- pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
- cselekvőképesség
- megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
- a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
- szakmai önéletrajz
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
- hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella nyújt, a 29/795 230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.06.17 , valamint a beosztás megnevezését: Laky Ilonka Általános Iskola-Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Laky Ilonka Általános Iskola intézményvezetői beosztására". Két további példányt kérünk a KLIK Vecsési Tankerület címére megküldeni (2220 Vecsés, Károly utca 2.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


honlapkészítés: dupai