Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlan-tulajdonosokat és a földhasználókat, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet közölni. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30 %-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt.

A közérdekű védekezés költsége a földhasználót terheli.

Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja.

A növényvédelmi bírság legkisebb összege tizenötezer forint, a legmagasabb összege tizenötmillió forint, a területnagyságtól függően.

Kérjük a földhasználókat, hogy a parlagfű elleni védekezési kötelezettségüknek tegyenek eleget!

A parlagfű ügyében külterületen a Földhivatal, belterületen a jegyző az illetékes hatóság.

A belterületi parlagfüves ellenőrzéseket a Polgármesteri Hivatal júliusban megkezdi. Belterületi földekkel kapcsolatos bejelentéseiket a Községházán tehetik meg. Telefon: 06-29/335-161


honlapkészítés: dupai