Ismét a kéményseprésről

Tisztelt Olvasók!

A kéménysepréssel kapcsolatban több kérdés érkezett a Polgármesteri Hivatalba, amelyeket e fórumon is igyekszünk megválaszolni.
A kéményseprés igénybevétele kötelező. Ezt jogszabály írja elő, valamint biztonságunk is ezt kívánja meg.
A kéményseprés díjai tekintetében az árhatóság Pest megye Önkormányzatának Közgyűlése, amelynek 8/2011. (III. 31. ) számú önkormányzati rendelete tartalmazza a díjakat mellékletében.
2012. január 1-től érvényes díjak kötelező szolgáltatásokról: (kivonat)
egyedi, szilárd nyitott kémény 1.225-Ft+ÁFA/db/alkalom
egyedi, szilárd, zárt kémény 1.469-Ft+ÁFA/db/alkalom
egyedi, gáz nyitott kémény 2.445-Ft+ÁFA/db/alkalom
egyedi gáz zárt kémény 3.413-Ft+ÁFA/db/alkalom
központi, szilárd, nyitott kémény 7.886-Ft+ÁFA/db/alkalom
központi, szilárd, zárt kémény 9.457-Ft+ÁFA/db/alkalom
központi, gáz, nyitott kémény 15.772-Ft+ÁFA/db/alkalom
gyűjtő, szilárd, nyitott kémény 531-Ft+ÁFA/szint/bekötés/alkalom
gyűjtő, gáz, nyitott kémény 1.067-Ft+ÁFA/szint/bekötés/alkalom
gyűjtő, gáz, zárt kémény 2.134-Ft+ÁFA/szint/bekötés/alkalom
egyedi tartalék kémény 1.394-Ft+ÁFA/db/alkalom
gyűjtő tartalék kémény 740-Ft+ÁFA/szint/bekötés/alkalom
időszakos használatú kémény (üdülő) 1.630-Ft+ÁFA/alkalom/4 év

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatások a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet szabályozza.
A BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervezett ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény – ideértve a tartalékkéményt is -, valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására.
A rendelet melléklete szerint:
a, Ellenőrzés:
- a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprőjárda, tető-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.) meglétének és állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálata;
- az előző tisztítás, ellenőrzés és műszaki felülvizsgálat során megállapított és a tulajdonos tudomására hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetőleg a hiba, a szabálytalanság jellegétől függő kéményseprőszerszámmal történő vizsgálata;
- az előző tisztítás, ellenőrzés óta eltelt időszak alatt a kéményekés tartozékaik rendeltetésszerű és biztonságos használatában bekövetkezett hibák, szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetőleg szükség szerint kéményseprőszerszámmal történő megállapítása;
- az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza mentén kéményseprőszerszámmal;
- gáz-tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére szolgáló kéményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén műszerrel.
b, Tisztítás:
- a kéményjárat teljes hosszban történő tisztítása a kémény típusának és anyagának megfelelő kéményseprőszerszámmal;
- a bekötőnyílás, koromzsák, füstcsatorna, továbbá mellékcsatornás gyűjtőkémény mellékcsatornájának – a kéménytartozék anyagának megfelelő – kéményseprőszerszámmal történő tisztítása, valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék stb) eltávolítása és edénybe helyezése;
- ha az égésterméket hagyományos kéményseprő tisztítóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor kéményégetés végzése kiégető berendezéssel.
c, Műszaki felülvizsgálat:
- a kémények és tartozékaik szemrevételezéssel, illetőleg a hagyományos kéményseprőeszközökkel, -szerszámokkal történő vizsgálata annak megállapítására, hogy azok műszaki állapota megfelel-e a létesítésre, használatra vonatkozó építési és tűzvédelmi hatósági előírásoknak;
- a 729 cm2-nél (27 cm X 27 cm) nem nagyobb kürtő-keresztmetszetű épített, szerelt, bélelt kémények, valamint kürtőkeresztmetszettől függetlenül a mesterséges égéstermék-elvezetésű kémények, füsttömörségének füsttömörség-próbával történő ellenőrzés.

A rendelet 18. §-a szerint a tulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi előfeltételeket biztosítani, így különösen
a, az érintett helyiségekbe való bejutás lehetőségéről,
b, a kéménykiégetés alkalmával a helyszínen, illetve magastetős épület esetén a padlástérben legalább 10 liter vízről,
c, a koromzsák tisztításakor megfelelő gyűjtőedényről gondoskodni.
A 10. § (2) bekezdése szerint ha a tulajdonos a helyszínre történő bejutást, vagy a munka akadálytalan elvégzését ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, a szolgáltató köteles az első fokú tűzvédelmi hatóságot írásban értesíteni.

A szolgáltatást a Magyar Kémény Kft végzi. Telephelyük: Ócsa, Nefelejcs u. 2/a. Telefon: 06-29/378-001 E-mail: ocsa@magyarkemeny.hu
Hétfő: 08-16.
Szerda 10-16.00
Péntek: 8.30-11.

A témában elérhető honlapok:
Magyar Kémény Kft : www.magyarkemeny.hu
Pest megye Önkormányzata: www.pestmegye.hu
A BM rendelet elérhető a www.magyarorszag.hu oldalról.

honlapkészítés: dupai