Tisztelt Ecseri Ingatlan Tulajdonosok!

A települési önkormányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett - a helyi közszolgáltatások biztosítása.
E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása – melynek során nélkülözhetetlen a helyi közösségek kezdeményezőkészsége, áldozatvállalása is – elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését.
A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere.
Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására.

Az önkormányzatok forráshiánnyal küzdenek, a közfeladatok ellátásához szükséges anyagi fedezet előteremtése egyre nagyobb gondot okoz, nem kivétel ez alól Ecser sem.
Szükség van mindazon források felkutatására és használatára, amely az önkormányzatnak rendelkezésére áll.

Ezen források része a helyi adók működtetése.

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Htv) 1 §-ának (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete az illetékesség területén rendelettel helyi adókat vezethet be. A helyi adó az önkormányzat saját bevételét képezi.

E törvényi felhatalmazás alapján önkormányzatunk 2012. január 1. napjától telekadót vezet be.

Településünkön eddig a helyi iparűzési adón kívül más helyi adóval nem terheltük adózóinkat. A fent leírtak miatt azonban 2012-től kénytelenek vagyunk egy helyi adót bevezetni.
A Htv. rendelkezései szerint vannak vagyoni típusú helyi adók (építményadó, telekadó) és vannak kommunális jellegű helyi adók ( magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó).

A Htv adta lehetőségekből a képviselő testület nyilván annak az adónak a bevezetése mellett döntött, mellyel nem terheli túl az amúgy is nehéz helyzetben lévő magánszemélyeket és vállalkozásokat, és mégis bevételi forrást jelent az önkormányzat számára a közfeladatok ellátásának biztosításához.

A telekadó 2012. évtől történő bevezetésének célja az, hogy az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodva, a bevételi források bővítése érdekében az üres telkek tulajdonosait adóztassa meg az önkormányzat.
A telekadó az, az adófajta, amely a legkisebb terhet jelentheti az ecseri magánszemélyek számára, mivel az adóztatható területen kis számban található beépítetlen telek.

Az adó bevezetésével kapcsolatban figyelembe vettük a községünk környező településein bevezetett helyi adók fajtáját, és mértékét is.
Szinte nincs a környezetünkben olyan település, ahol valamelyik ingatlan adófajta ne került volna bevezetésre. Itt az ideje, hogy a település összlakosságának érdekeit szem előtt tartva éljünk a törvény által biztosított eszközökkel.

Lényegében azok a magánszemélyek, akik a községben csak lakóingatlannal rendelkeznek függetlenül a telek nagyságától mentesülnek a telekadó megfizetése alól. (Bár bevallási kötelezettségük van az adó bevezetése miatt.)
Adófizetési kötelezettség azon magánszemélyek esetében keletkezik, akik telkén nincs lakóingatlan.

Ecser Községi Önkormányzat

Ecser Községi Önkormányzatának 28/2011. (XII.14.) számú helyi adókról szóló rendelete alapján az önkormányzat illetékességi területén lévő telek után telekadót kell fizetni.

Eljárás megindítása

Adóköteles az épülettel be nem épített földterület.
Kivétel az ingatlan nyilvántartásban művelés alatt álló belterületi telek, a külterületi termőföld, valamint az ingatlan nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterület, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá a közút területe, a vasúti pálya, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterület.

A telekadó alanya a kitöltött bevallási nyomtatvány benyújtásával tud eleget tenni bevallási kötelezettségének.

A telekadó alanya az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, külföldi magánszemély és szervezet (feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja), aki az év első napján a telek (az épülettel be nem épített földterület) tulajdonosa.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Amennyiben a telket az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Több tulajdonos vagy vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult esetén mindenki által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost/vagyoni értékű joggal rendelkezőt fel lehet ruházni.

Bevallást az adó bevezetését, a tulajdonjog/vagyoni értékű jog megszerzését követő év január 15.-ig kell megtenni.
Jelen esetben tehát bevallási határidő: 2012. január 15.

A bevallás adatai alapján a fizetendő adóról határozatot küldünk. A megállapított adót két egyenlő részletben a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül és 2012. szeptember 15. napjáig kell megfizetni.
A következő években az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni.
Magánszemélyeknek 2 db befizetési csekket az adóhatóság minden év elején megküldi.
Bankszámla nyitásra kötelezett adózóknak átutalással kell teljesíteni fizetési kötelezettségüket az önkormányzat telekadó számlájára:
65100022-11359793
A hiányosan benyújtott bevallás esetén az ügyintéző hiánypótlásra hívja fel az adózót. Amennyiben az adózó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget és a hiánypótlásra megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, vagy bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az ellenőrzés keretében kerül megállapításra az adókötelezettség.

Az eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő 30 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlástól annak teljesítéséig terjedő idő.

Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, amíg adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

Amennyiben adózó adókötelezettségének keletkezéséről az adóhatóságot a bevallás benyújtásával nem értesíti, magánszemély adózó esetében 200.000 Ft, más adózó esetében 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Mentes a telekadó alól

a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
b) az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a
d) a magányszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építményhez tartozó telek, függetlenül annak nagyságától
e) a magánszemély tulajdonában álló olyan telek, amely nagysága, alakja miatt be nem építhető, a kizáró ok fennállásáig.
f) a magánszemély tulajdonában álló építési telek az építési engedély jogerőre emelkedését követő 2 év időtartam alatt, amennyiben az építkezést megkezdték, és ennek tényét az építésügyi hatóság az adóhatóság részére írásban (az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv másolatának megküldésével) jelzi

Az adó alapja
Az adó alapja: a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke:
Az adó mértéke differenciált, körzetenként kerül meghatározásra. A körzetek a településen belüli földrajzi elhelyezkedésnek megfelelően kerültek megállapításra.:

I. körzet 10,- Ft/ m²/év
II. körzet 40,- Ft/ m²/év
III. körzet 80,- Ft/ m²/év

a településen belüli földrajzi környezet szerint meghatározott körzetek:

I. Körzet – külterület- a település közigazgatási határának
belterületén kívül eső földrészlete, ideérve a zártkertet is

II. Körzet – Rákóczi u.-Kálvária utca-Maros Rudolf u-Öregszőlő-
Tabáni u. -Szalaska dűlő-József Attila u-Szent Imre u-
Bajcsy Zs. u-Akácfa u.-Vörösmarty u. Határ u.- Tulipán
u.- Mátyás u.-Zrínyi u.-Ady Endre utca páros és páratlan
oldal.-Szegfű u.-Attila u.-Gagarin u.-Gagarin köz - Arany
János utcák által határolt terület.
III. Körzet - a falu egyéb területe, mely nem tartozik az I. és II-es
körzet által meghatározott területek körébe

Változás bejelentése
A bevallásban megadott adatok változása esetén ismételten bevallást kell tenni bevallási nyomtatványon. Ilyen változás lehet pl. a telek méretének változása az ingatlan-nyilvántartásban, beépítés.

Megszüntetés
Az adófizetési kötelezettség az adókötelezettséget érintő változást követő év első napjával szűnik meg. Adókötelezettséget érintő változás lehet a telek eladása, elajándékozása, az ingatlan nyilvántartásba vagyoni értékű jog kerül bejegyzésre vagy törlésre, telekalakítás miatt az adott helyrajzi szám törlése az ingatlan-nyilvántartásból.

A változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bevallási nyomtatványon bejelenteni.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a telekadóra vonatkozóan az ingatlan-tulajdonosnak akkor is adóbevallást kell benyújtania, ha egyébként a vonatkozó jogszabályok (helyi adókról szóló törvény és önkormányzati rendelet) alapján az adó megfizetése alól mentesül.
(pl. a magányszemély tulajdonában lévő lakás céljára szolgáló építményhez tartozó telek után, függetlenül annak nagyságától)

Amennyiben az ingatlan-tulajdonos a bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, az adóhatóság jogosult bírságot kiszabni.

A bevallást minden ingatlantulajdonosnak 2012. január 15. napjáig kell benyújtania, ezt követően csak akkor kell újabb bevallást benyújtani, ha a telekadó kötelezettséget érinti változás következik be.

A bevalláshoz szükséges nyomtatványok és a hozzá tartozó útmutató letölthető az önkormányzat hivatalos honlapjáról. Elérési út: www.ecser.hu/nyomtatványok/letöltés

Internetes elérés hiányában a nyomtatvány beszerezhető az adóhatósági irodában (Polgármesteri Hivatal 1. sz. szoba) minden nap.

Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatban kérdés, probléma merül fel, adóhatósági főmunkatársunk Török Ildikó készséggel áll rendelkezésükre személyesen és telefonon is (06-29-335-161).

Ecser, 2011. december 29.

Tisztelettel

Török Ildikó
adóhatósági főmunkatárs

honlapkészítés: dupai