Ajánlások

Megéri?
Ebben a kérdésben, mind az áldozat, mind az elkövető is érintett lehet!

2011. november 1.-vel lépett hatályba 2011. évi CXXXIV. törvény az uzsorával összefüggő egyes törvények mosósításáról.
1. § (1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 330/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amely alkalmas arra, hogy annak teljesítése a megállapodás kötelezettjét, a megállapodás kötelezettjének a vele közös háztartásban élő hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezettje által – jogszabályon, bírósági határozaton, hatósági határozaton vagy szerződésen alapuló tartási kötelezettség alapján – eltartott személyt súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az uzsorabűncselekményt
a) bűnszövetségben,
b) üzletszerűen
követik el.”
(2) A Btk. 330/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az uzsorabűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja.”
2. § A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 36/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36/A. § Az ügyész
a) a semmis szerződéssel a közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében, továbbá
b) uzsorás szerződés esetén
a szerződés semmisségének megállapítása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt keresetet indíthat.”
3. § Ez a törvény a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.

Ajánlások a megelőzés érdekében:
Uzsorakölcsön helyett válassza a pénzintézetek által nyújtott hiteleket, mivel ezek futamideje, illetve kamata előre meghatározott és biztonságos.
Ha nehéz anyagi helyzetben van elsőként családjától, rokonaitól, barátaitól kérjen segítséget és ne az uzsorástól!
Pénzügyi problémáinak megoldásában segítséget nyújthatnak a szociális ellátórendszer tagjai.
Mielőtt szerződést írna alá, alaposan olvassa el és ne hagyja ki az apró betűs részt sem.
Ha kételkedik döntése helyességében, és annak következményeivel nincs tisztában, kérjen segítséget.
Ha bármilyen szenvedélybetegséggel küzd (játékszenvedély, alkohol, stb.) forduljon szakemberhez, mert ezek mindegyike jelentős pénzkiadással járhat!

Ha információval rendelkezik, vagy veszélyben érzi magát, forduljon bizalommal a Rendőrséghez!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

honlapkészítés: dupai