A mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2011.07.02. napjával hatályát vesztette.

Helyébe, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormány Rendelet (továbbiakban: Korm. Rend.) lépett.
A Korm. Rend. 13. § alapján a Jegyzőnek, a mozgáskorlátozottak személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatást 2011-ben megállapító határozatát vissza kell vonni, és tájékoztatni kell a rendeletváltozásról és az új kérelem beadásának feltételeiről az Ügyfeleket.
A rendeletváltozás következtében, az eddigi jogosultsági feltételek megszűnnek, és új feltételek mellett lehet igénybe venni a mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeit.

Először 2011. szeptember 15-ig lehet az új kérelmeket benyújtani, ha a megváltozott jogosultsági feltételeknek megfelel a kérelmező.
Tájékoztatom a kérelmezőket, hogy a közlekedési támogatás (alap összegben: 7000,- Ft) 2013. január 1. nappal megszűnik, 2012-ben, utoljára, a helyi Önkormányzatokhoz lehet a kérelmet benyújtani.

Az Új mozgáskorlátozottak kedvezményeiről szóló rendelet hatálya kiterjed: minden
- magyar állampolgárra
- bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként vagy hontalanként elismert személyre
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben a fenti jogszabálynak megfelel
- a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárra

Kérelmet nyújthat be:
- Súlyos mozgáskorlátozott személy (önálló személygépkocsit használó személy)
- Súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását vállaló személy

A rendelet alkalmazásában
a) súlyos mozgáskorlátozott személy:
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy,
Fot. 23. § (1) bekezdés e) : a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi fogyatékos),
b) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy,
Mr. 1. számú melléklet L): Mozgásszervi fogyatékosságok
1. Egy végtag vagy egy jelentős szegmentjének hiánya. Veleszületett vagy szerzett végtaganomáliák, ha tartós funkciózavarral járnak.
2. A központi idegrendszer sérüléseire visszavezethető súlyos mozgászavarok, bénulások.
3. A gerincoszlop és a mellkas deformitása, amely erősen károsítja a támasztó és mozgató funkciókat vagy légzési, illetve keringési zavart okoz, amely miatt a betegség különleges gyógykezelést igényel, ha műtét (műtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése szükséges (a viselés ideje alatt).
4. Achondroplasia.
5. Aki a mozgásszervi fogyatékossága következtében korának megfelelő önálló életvitelre képtelen, szükséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége, állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul, ellátása a szülő részéről fokozott gondozást igényel.
c) a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy;
- önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
a) gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
b) segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű vásárlása esetében segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
c) ha a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához kér támogatást, gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: szakértői szerv) vagy jogelődje megállapította,
és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;
- szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező
ga) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
gb) a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,
amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.
A személygépkocsi szerzési támogatás, az alábbi járművek szerzésére használható fel, illetve a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás
a) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
c) segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy
d) járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék

A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke
a) az új járműnek minősülő személygépkocsi esetben 900 000 forint, ( Új autó)
b) az újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi, és a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű esetében a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.
A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű és a járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén, vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak az alábbi átalakításaira nyújtott hozzájárulás:

a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához.

A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint

Jogosultsági feltételek:
A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra (a továbbiakban együtt: közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, ha (együttes feltétel)
a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és
b) a keretszámra és az előnyben részesülési sorrendre tekintettel, a közlekedési kedvezmény számára megállapítható,
Előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott személyt, aki
a) kereső tevékenységet folytat,
b) tanulói, képzési jogviszonyban áll,
c) 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
d) honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.)
és
c) új jármű, 4 év alatti jármű vásárlása esetén, önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja,
és
d) segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű vásárlása esetén és átalakítási támogatás – automata sebváltó, segédberend. - esetben önálló személygépkocsi használó,
és
e) szállítást megkönnyítő lehetőség kialakítása esetén szállítást végző személy szállítja.

A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető.
Ha a mozgáskorlátozott, vagy a hozzátartozó 7 éven belül részesült szerzési vagy átalakítási támogatásban, akkor, benyújthatja igényét átalakítási vagy szerzési kedvezményre. A szerzési támogatásban részesülés az átalakítási támogatás igénylését, valamint az átalakítási támogatásban részesülés a szerzési támogatás igénylését nem zárja ki,

A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott személyt, aki
a) kereső tevékenységet folytat,
b) tanulói, képzési jogviszonyban áll,
c) 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
d) honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

Kérelem benyújtásának feltételei:
A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalnál (a továbbiakban: hivatal) minden év március 31-éig lehet benyújtani.
Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19. 1576 Budapest, Pf. 18.

2011. évben
a) a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje 2011. szeptember 15-e,
b) a hivatal a jogosultságokról – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a figyelembevételével – 2011. október 15-éig dönt.

A kérelemben fel kell tüntetni
a) a 4. § (1) bekezdésének (Szerzési) vagy az 5. § (1) bekezdésének (Átalakítási) megfelelő pontjára hivatkozással, hogy a kérelmező a szerzési (új, / 4 évnél fiatalabb szgk, / kerekesszék, /segédmot. ker. nem minősülő, 3-4 kerekű jármű) vagy átalakítási támogatás (szerkezeti, / utazás könnyítésére) melyik típusát igényli,
b) szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait.
A kérelemhez mellékelni kell
a) a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló,
aa) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát,
vagy
ab) az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, (5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet)
vagy
ac) a szakértői szerv vagy jogelődje által az egészségkárosodás minősítése során kiadott, a 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatát,
(BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodás)
és
b) a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének,
az átalakítás – segéd berendezésre vásárlása esetén, a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt, és
és
c) a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, valamint a hozzátartozói kapcsolatot és az örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér esetén, a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, és
d) az előnyben részesítéshez
da) kereső tevékenység folytatása esetén, a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,
db) tanulói, képzési jogviszonyban álló személy esetében a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,
dc) 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevelő mozgáskorlátozott esetében a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről,
dd) ha honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá a kérelmező, akkor a szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és
e) a súlyos mozgáskorlátozott és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy 7 éven belül nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és
f) új jármű, 4 év alatti jármű vásárlása esetén, a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a támogatás felhasználásához kialakított lízing konstrukciós szerződés megkötését vállalja.

Az nem magyar állampolgároknak a közlekedési kedvezmény iránti kérelméhez – az előbbiekben felsoroltakon túl – csatolnia kell
a) a tartózkodási engedély másolatát,
b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat,
c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

Ha a kérelmező az érvényes vezetői engedély fénymásolatát, a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumot, a tartózkodási engedély másolatát vagy a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti dokumentumot nem mellékeli a kérelméhez, a hivatal adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz.

A gépjárművezetői alkalmasság, a 40 % egészségkárosodás valamint a hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvélemény alkalmazásában a szakértői szerv jogelődjének az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet minősül.

Elbírálás: 2012-től A keretszámról a miniszter minden év április 30-ig tájékoztatja a hivatalokat.
A hivatal minden év május 31-ig – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a figyelembevételével – dönt a tárgyévi jogosultságokról. A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki.

A támogatás felhasználása:
a) új jármű, 4 év alatti jármű vásárlása esetén a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott, lízing-tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (a továbbiakban: finanszírozó szervezet) kötött lízingszerződés keretében történik.
b) minden, az a) pont alá nem tartozó esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás költségébe történő beszámításával történik.
- A támogatás felhasználása során a lízingszerződést az önálló személygépkocsi használóval vagy a szállítást végző személlyel kell megkötni, illetve az utalványt az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy nevére kell kiállítani.
- A finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően tizenöt napon belül megkeresi az önálló személygépkocsi használót vagy a szállítást végző személyt a lízingszerződés megkötése céljából.
- Az utalványt a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül állítja ki.
- A segédmotoros kerékpárnak minősülő, 3-4 kerekű jármű illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követően vásárolható meg, a személygépkocsi pedig ezt követően alakítható át. Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás vagy átalakítás esetén a közlekedési kedvezmény nem folyósítható.
- Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki.
- Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: kereskedő) használható fel. A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja.
- A kereskedő az utalványt a közlekedési kedvezmény összegének kiegyenlítése céljából – legkésőbb az utalvány lejártát követő 15 napon belül – a miniszterhez nyújtja be, és mellékeli az általa kiállított számla egy példányát. A számlán a vásárló, illetve a szolgáltatást igénybe vevő nevét, lakóhelyét, a jármű típusát, forgalomba helyezésének időpontját, forgalmi rendszámát, ez utóbbi hiányában motorszámát, valamint alvázszámát is fel kell tüntetni.
- A miniszter az utalvány ellenértékét 15 napon belül kiegyenlíti.

Az utalvánnyal kapcsolatos ügyintézési (beváltási), elszámolási, ellenőrzési feladatokat a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) (1032 Budapest, San Marco u. 76. Tel/fax: 06 1 388-5529, fax: 06 1 454-1144) látja el.

honlapkészítés: dupai