Pályázati hirdetmény

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Monor

Intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre , 2011. május 1-től 2016. április 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
2200 Monor, Dobó I. u. 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok (családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása,) és az intézmény vezetői irányítása.
(az intézmény székhelye Monor. Pilis város közigazgatási területén tagintézményt működtet, továbbá az intézmény ellátási területe kiterjed Csévharaszt, Gomba, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri települések közigazgatási területére.)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, - az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség, vagy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja szerinti felsőfokú végzettség
• Szociális szakvizsga
• a gyermekvédelem, vagy a szociális ellátás területén valamelyikén végzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
• legalább 2 éves szakirányú vezetői tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
• Büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- a képesítést igazoló okirat egyszerű másolata,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy - a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő célhoz kötött kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 §-ának (8) bek. meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, vállalja
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a páyázatának elbírálását a Társulási Tanács nyílt, vagy zárt ülésén tárgyalja
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. március 28. 12:00 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Krisztina munkaszervezet vezető nyújt, a 29/413-219-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
vagy
Személyesen: Monori Kistérségi Iroda, 2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa által létrehozott szakértő bizottság véleményezi. A kinevezésről a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Tanácsa dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Szociális és Munkaügyi Közlöny
a kistérés társult településeinek hirdetőtáblái, illetve honlapjai
Monori Strázsa

honlapkészítés: dupai