Földhivatali határozat

Monori Körzeti Földhivatal
2200 Monor, Nemzetőr u. 23.
29/410636, 29/410-129 fax: 29/414-460
e-mail: monor@takarnet.hu

Szám: 54239/2010.
Tárgy: Ecser Zártkert átalakítása

HATÁROZAT

Ecser település zártkerti (különleges külterületi térképét átalakítottam, az átalakított adatokat az ingatlan-nyilvántartásban átvezettem.
Ecser Zárkertjének új digitális földmérési alaptérképét, területjegyzékét, azonosító jegyzékét és a tulajdoni lapokat a földhivatal hivatalos helyiségében 2010. december 14. napjától 30 napra közszemlére teszem.
A közszemlére tétel ideje alatt az érdekeltek az általuk kifogásolt térképi és ingatlan-nyilvántartási tartalommal kapcsolatban a körzeti földhivatalnál felszólalással élhetnek. A felszólalásban foglaltakat a földhivatal külön eljárásban soron kívül megvizsgálja, és határozatot hoz.
A felszólalásban foglaltakat a Határozatom a közszemle utolsó napját követő napon lép hatályba.
Indokolás

Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV.27) FVM rendelet 63.§ (1) bekezdés alapján végzett időszakonkénti helyszínelés során feltárásra kerültek Ecser település zártkertjének tekintetében az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalma és a helyszíni állapot közötti eltérések.
Irodai vizsgálat során megállapítható volt továbbá, hogy Ecser település belterületi és zártkerti (különleges külterületi) földrészleteinek helyrajzi számozása nem felel meg a 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2.§ (2) bekezdésének.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI: törvény (Inytv.) 84.§ (1) bekezdés alapján, ha a község egész területét vagy annak belterületét, illetve külterületét érintő olyan eljárást folytatnak le, amely az ingatlanok adatainak megváltoztatásával jár, az ingatlan-nyilvántartást át kell alakítani. A (2) bekezdés szerint az ingatlan-nyilvántartás átalakításához a miniszter előzetes engedélye szükséges.
Az átalakításhoz szükséges engedély megadásáról Pest Megyei Földhivatal 1002-25/2010. számon tájékoztatott.
Az Inytv. végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet (Inyvhr.) 119.§ (2) bekezdés alapján az ingatan-nyilvántartás átalakítása során (a továbbiakban: átalakítás) a körzeti földhivatal az ingatlanok adatainak megváltozását eredményező eljárást folytat le, és az ezen eljárás eredményeként megváltozott adatokat az ingatlan-nyilvántartásban átvezeti.

Fentiek szerint Ecser Zártkertjének átalakítási eljárását lefolytattam, az eljárás eredményeként a zártkertben lévő ingatlanok megváltozott adatait (helyrajzi szám, térképi határvonal, nyilvántartott terület) az ingatlan-nyilvántartásban átvezettem.

Az Inyvhr. 119/F. § alapján a megváltozott adatok tulajdoni lapokon történő feltüntetése után a tulajdoni lapokat és a külön jogszabályban meghatározott állami földmérési alaptérképet, valamint a hozzá tartozó területjegyzéket az illetékes körzeti földhivatalnál harminc napra közszemlére kell tenni.
Levezetett tényállás és a hivatkozott jogszabályok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Az átalakítási határozat közléséről, jogerejéről, valamint a jogorvoslatról az Inyvhr. 119/F. § (1)-(5) bekezdése rendelkezik.
Hatáskörömet a 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1 §., a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtására kiadott 16/1997. (III.5.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja, és az Inyvhr. 119. §., illetékességemet a 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése állapítja meg.

Monor, 2010. december 13.

Borbély Katalin
hivatalvezető

helyett:

dr.Váczi-Laker Katalin
ingatlan-nyilvántartási osztályvezető

honlapkészítés: dupai