Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

1. A pályázati felhívásban nem szereplő adatokat, információkat a 19/2005. (IX. 02.) Pm. sz. rendelet tartalmazza.

2. Az Ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon gyermek/tanuló számára ösztöndíjat biztosítson, aki korai fejlesztésben és gondozásban részesülő illetve sajátos nevelési igényű, óvoda-, tan- vagy képzési kötelezettségüket nem önkormányzati intézményben teljesítik.

3. Az elbírálás során előnyben részesül az a gyermek/tanuló, aki:
– a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerinti beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozott
– az Ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közoktatási/szociális intézmény által kiállított, és a szociális juttatásra való jogosultság igazolása alapján

4. A pályázat keretében odaítélendő ösztöndíj:
– Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi időszak tíz hónapjára lehet elnyerni.

5. Az Ösztöndíj odaítélése, kifizetése:
– Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján a szerződéskötést követően kerül sor a kifizetésre két egyenlő részben.
– A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti intézményi igazolás a közoktatási/szociális intézményi jogviszony fennállásáról.

6. Az ösztöndíj mértéke:
A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális intézményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegével megegyező mértékű ösztöndíj.
Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegéről a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a szakmai bizottság dönt.
Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, ha nem kezdi meg tanulmányait, valamint jogviszonya megszűnik.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az Ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követő 5 munkanapon belül olvasható lesz a www.pestmegye.hu">www.pestmegye.hu honlapon.

7. A pályázók értesítése a döntésről:
Valamennyi pályázó Pest Megye Önkormányzata Közgyűlése döntéséről írásban értesül. A pályázat elnyerése esetén a Támogató ösztöndíj szerződést (4.számú melléklet) köt.

8. A pályázat elbírálásának kritériumai:
A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett szempontok alapján történik.

9. A pályázat formai előírásai:
A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet kizárólag a Pest Megye Önkormányzata által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.
A pályázati szabályzat, a felhívás, és az űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

10. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje.
A pályázatokat hiánytalanul, az előírt mellékletekkel együtt egy aláírt eredeti példányban, lehetőség szerint tértivevényes postai küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázati anyag:
– beszerezhető:
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Művelődési és Turisztikai Iroda 1052 Budapest, Városház u. 7.
– az adatlap letölthető:
www.pestmegye.hu">www.pestmegye.hu honlapjáról

A pályázat beadási határideje:
tárgyév: október elseje

A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni:

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Oktatási Művelődési és Turisztikai Iroda
Budapest
Városház u. 7.
1052

A pályázat elbírálásának határideje: tárgyév november 2.

honlapkészítés: dupai