Adózási tájékoztató

Rövidesen olyan, adózás szempontjából fontos határidő (szeptember 15.) következik be, amely mind a Tisztelt Adózók, mind az önkormányzati adóhatóság számára meghatározó.
Ecser Önkormányzat Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátása szempontjából kiemelt fontosságú az Ön(ök)től érkező adóbevétel, hiszen a saját bevételek legnagyobb része ebből származik.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban:Art) 43. §-a alapján az Adózókat évente legalább egy alkalommal tájékoztatási jog illeti meg adószámlájuk egyenlegéről. A hivatkozott törvény rendelkezik arról is, hogy a túlfizetést, illetőleg tartozást mutató egyenlegről az Adóhatóságot milyen határidővel terheli tájékoztatási kötelezettség. Az Art. 43§ (8) kezdése alapján, ha az adószámla tartozást vagy túlfizetést mutat, az önkormányzati adóhatóság az Adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózók részére október 31-ig értesítést ad ki.

Az önkormányzati adóhatóság az Adózó adókötelezettségeit és az arra teljesített befizetéseket adózónként vezetett adószámlán, ún. folyószámlán tartja nyilván. A folyószámla az utolsó könyvelési dátumig tükrözi, hogy az adózó az általa bevallott, illetőleg az adóhatóság által megállapított adókra, milyen összegű befizetéseket teljesített.
Előfordul, hogy az Adózó az adófizetési kötelezettségénél az adótartozásnál kisebb, vagy nagyobb összeget fizet be, esetleg tévedésből valamely kötelezettségét az adóhatóság más számlájára teljesíti. Ekkor lehetőség van a téves befizetés, illetőleg a túlfizetés visszaigénylésére, átvezetésére.
(Erre a célra szolgáló nyomtatvány megtalálható honlapunkon.)

Az Art 37. §-sa alapján az iparűzési adó, a gépjárműadó második félévi részletét 2009. szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni. Az Ön korrekt tájékoztatása végett a „Fizetési Értesítőt” még a 2009. szeptemberi fizetési határidő előtt eljuttatjuk Önhöz. Így pontosan tájékozódhat –az esedékesség előtt – a későbbi fizetési kötelezettségeiről is.

Tisztelt Adózó! Szíveskedjen az „Értesítő” kézhezvételét követően az abban szereplő adatokat egyeztetni a birtokában levő bizonylatokkal. Adókötelezettségét adóbevallásai és a hatóság döntései (fizetési megalapján, a befizetéseit és a kiutalásokat pedig a pénzintézeti utalások és az átutalási postautalványok alapján tartja nyilván az Adóhatóság. Eltérés esetén észrevételét megteheti a Polgármesteri Hivatal (Ecser, Széchenyi u. 1) 1. számú szobájában Török Ildikó adóhatósági főmunkatársnál személyesen, illetőleg a 29-335-161 telefonszámon.
Amennyiben eltérést nem talált, úgy szíveskedjen intézkedni a tartozás, követelés megfizetése iránt.
A fennálló kötelezettségeket adónemenként külön-külön, a megfelelő számlaszámra kell átutalni az adószámuk, adóazonosító jelük pontos feltüntetésével.

A fizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező Adózónak (többnyire a vállalkozó) átutalási megbízással, a bankszámlával nem rendelkező Adózónak az év elején, illetőleg évközben kiküldött belföldi postautalvánnyal (csekken) vagy folyószámlájáról történő átutalással kell teljesíteni

Mit érdemes tudni a Helyi Iparűzési adó előleg mérsékléséről?

A válság túlélésben segítséget jelenthet a vállalkozásoknak annak ismerete, hogy miként csökkenthetik törvényesen előlegüket. Az előlegeket az előző év lezárt bevallási adatai alapján kell az önkormányzati adóhatóságnak megállapítania. Így fordulhat elő, hogy az esetlegesen jelentősen csökkenő adóalap után – kérelem hiányában – a múlt évi végleges adóval egyező előlegrészeket kell az adózóknak megfizetniük, visszaigénylésre a jövő év májusi bevallást követően lesz mód. A társasági adóhoz hasonlóan a HIPA-ban is mód van az előleg csökkentését kérelmezni, így jellemzően a szeptemberi előleget akár már lényegesen kisebb összegben – a kérelem elbírálását követően – lehet teljesíteni. Ehhez persze fel kell mérni az adott vállalkozásnak azt, hogy az idei gazdasági éve az adóelőleg alapjául szolgáló adóalapra kiható tényezők tekintetében hogyan alakul. Nagyon fontos pontosan tisztában lenni azzal, hogy az előleg módosítását az esedékesség időpontjáig (azaz 2009-09-15-ig) benyújtott kérelemben lehet kérelmezni.

Pótléktartozásokról

Az esetlegesen meglévő adótartozás (a „Fizetési Értesítésben” kézhezvételkor fizetendő megjegyzéssel) késedelmi pótlékkal terhelt.
„A Fizetési Értesítésben” a már esedékes tartozások után a késedelmi pótlék 2009. szeptember 14. napjáig került felszámításra (a csekken is ez szerepel). Amennyiben ezt követően teljesít, úgy ennél magasabb összeget kell fizetnie. Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Más szervek, hatóságok követeléseinek (hátralékainak) végrehajtásáról

Az „egyéb illetve idegen bevételek” számlán jelennek meg olyan köztartozások, amelyeket az Önkormányzati Adóhatóság – a fizetés elmaradása esetén más szervek átjelentése alapján – adók módjára köteles behajtani. E köztartozások rendszerint nem adó jellegűek, ezekre a törvény hatálya az önkormányzati adóhatóság vonatkozásában csak a végrehajtás és az ezzel összefüggő nyilvántartás tekintetében terjed ki. Amikor az Adóhatóság adók módjára behajtandó köztartozás beszedése érdekében, - megkeresésre - végrehajtási cselekményt foganatosít, úgy nem saját követelését érvényesíti. Ekkor hatásköre csupán arra terjed ki, hogy a tartozás jogosultjának megbízásából a megkeresésben megjelölt összeg (pl.: végrehajtási bírság, szabálysértési bírság, helyszíni bírság, megelőlegezett gyermektartási díj stb.) behajtása érdekében intézkedjen. Ezen ügyekben az adóhatóság méltányosságot ((pl részletfizetési kedvezmény) sem gyakorolhat.

honlapkészítés: dupai