Krízissegély

Kormány 136/2009.(VI.24.) Korm. rendelete
a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról

A Kormány az Alkotmány 35.§ (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35.§ (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Az állami szociális rendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapíthat meg a regionális nyugdíj-biztosítási igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nagykorú személynek, ha
a.) a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009-ben 57.815 Ft-ot) nem haladta meg,
b.) részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6.§-a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és
c.) a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában a család mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetnek minősül különösen, ha a kérelmező
a.) a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette,
b.) jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 20 %-ot elérő mértékben csökkent,
c.) lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztő részlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 20 %-ot elérő mértékben emelkedett, vagy
d.) egészségi állapota indokolja.

(3) Nem jogosul támogatásra az a személy,
a.) akinek a 2009. év folyamán 15 ezer forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,
b.) akinek esetében átmeneti segély megállapítása iránt eljárás van folyamatban, a kérelem elbírálásának időpontjáig, vagy
c.) aki az e rendelet szerinti támogatás megállapítására irányuló kérelmének benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély megállapítására kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát egyébként kizárják.

(4) E rendelet alkalmazásában
a.) család: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége,
b.) közeli hozzátartozó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.) 4.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározottak, azzal, hogy a dd) alpontban foglaltak a 18. életévét betöltött személy esetében is irányadóak,
c.) gyermek: az Szt.4.§(1) bekezdés d)pont db)-dc) alpontjában meghatározottak,
d.) jövedelem: az Szt.4.§ (1) bekezdés a)pontjában meghatározottak.

2.§
(1) A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer – különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer – forint.
(2) A támogatás megállapítása iránti kérelmet az e rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon a kérelmező, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti képviselője – így különösen a meghatalmazott társadalmi szervezet, alapítvány, egyház, szociális vagy gyermekjóléti szolgáltató, intézmény – a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között nyújthatja be.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot vagy annak másolatát, valamint az 1.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a lakáscélú kölcsön havi törlesztő részletének emelkedését igazoló iratot.
(4) A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számára állapítható meg.

3.§
(1) A jegyző
a.) ellenőrzi, hogy a kérelmező a kérelmet megfelelően és hiánytalanul töltötte-e ki, továbbá, hogy a szükséges igazolásokat a kérelmező benyújtotta-e, valamint
b.) az a) pontban foglalt követelménynek megfelelő kérelem esetében megvizsgálja, hogy a kérelmező esetében a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak-e.

(2) Ha a jegyzőhöz benyújtott kérelem az (1) bekezdés a) pontja szerinti követelményeknek nem felel meg, a jegyző 3 munkanapos határidővel a kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel.

(3) A jegyző a kérelmet elutasítja, ha a kérelmező
a.) a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidőben nem tett eleget, vagy
b.) a támogatásra való jogosultság feltételeinek nem felel meg.

(4) Ha a jegyző a kérelmet nem utasítja el, igazolja, hogy a kérelmező
a.) a támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel,
b.) átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül elutasították vagy nem utasították el, és
c.) a kérelemben foglaltak szerint különös méltánylást érdemlő ok fennáll vagy nem áll fenn.

(5) A jegyző a (4) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak igazolásával kiegészített kérelmet 8 munkanapon belül továbbítja a székhelye szerint illetékes Igazgatóságnak.

4.§
(1) Az Igazgatóság a támogatásról, illetőleg annak összegéről a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül dönt.
(2) Az Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott ügyintézési határidőtől eltérően 5 munkanapon belül dönt az olyan személy támogatási kérelméről, akinek az átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül jogerősen elutasították.
(3) Az Igazgatóság a kérelemről
a) az egy főre jutó havi jövedelem összegének,
b) a családban élő gyermekek számának,
c) a különös méltánylásra okot adó körülménynek, és
d) a kérelem elbírálásakor rendelkezésre álló forrás keretösszegének mérlegelésével dönt.
(4) Az Igazgatóság a 2.§ (1) bekezdése szerinti támogatási összeg megállapításakor különös méltánylásra okot adó körülményként veheti figyelembe, hogy a kérelmező
a.) jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest 30 %-ot meghaladó mértékben csökkent,
b.) lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége a törlesztő részlet 2008. szeptember havi összegéhez képest 30 %-ot meghaladó mértékben emelkedett, vagy
c.) családjában legalább három 18. életévét be nem töltött gyermek eltartásáról gondoskodik.

(5) Az Igazgatóság a támogatás megállapításáról hozott határozatát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak is megküldi. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 5 munkanapon belül gondoskodik a támogatás folyósításáról.
(6) Ötvenezer forintnál magasabb összegű támogatás összesen a támogatási keretösszeg legfeljebb 1 százaléka erejéig adható.

5.§
(1) A támogatás, valamint a megállapításával és folyósításával kapcsolatos kiadások pénzügyi forrását a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM) fejezetében e célra elkülönített, és önálló kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlával rendelkező előirányzat biztosítja.
(2) Az előirányzat kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájának számát sz SZMM, az Országos nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF), valamint a nyugdíj-biztosítási igazgatási szervek honlapjukon közzéteszik.
(3) Az előirányzat javára a természetes és a jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetek 2009. november 15-éig teljesíthetnek befizetést. E befizetés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 593-596. §-a szerinti közérdekű kötelezettségvállalásnak minősül. A közérdekű kötelezettségvállalásnak a társasági adó, illetve a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség tekintetében történő figyelembevételéhez felhasználható igazolást az SZMM állítja ki.

6.§
(1) Az 5.§ (3) bekezdése szerint befizetések összegét – a befizető írásbeli hozzájárulása esetén a befizető nevének (megnevezésének) feltüntetésével – az SZMM havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig honlapján közzéteszi. A befizetések összesített összegét az SZMM 2009. november 30-ig teszi közzé a honlapján.

(2) Az ONYF a honlapján régiónként elkülönítetten, havi rendszerességgel – első alkalommal 2009. szeptember 15-én – közzéteszi a közzététel hónapját megelőző időszakban támogatásban részesültek számát és a kifizetett támogatás együttes összegét.

7.§
Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.
Bajnai Gordon s.k.
miniszterelnök

honlapkészítés: dupai