Szociális tűzifa-támogatás igénylése

Tisztelt Ecseri Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szociális tüzelőtámogatási kérelmek benyújtási határideje 2016. január 15. napja.

Szociális célú tűzifa támogatás kérelemre, vagy hivatalból természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező
a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) egyszemélyes háztartás esetén 200 %-át, és
c) a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint
d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott kizáró vagyonnal nem rendelkezik.

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Tv. szerint :
a) aktív korúak ellátásában részesülők,
b) időskorúak járadékában részesülők,
c) lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásban részesülők,
d) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő,
másodsorban :
e) kiskorú gyermeket egyedül nevelők, nagycsaládosok,
f) 65. életévét betöltött nyugdíjasok, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelnek és ingatlanuk fűtése más módon nem megoldható.

Az Önkormányzat 31 erdei m3 tűzifa támogatásban részesült, melynek elosztásáról az Oktatási és Szociális Bizottság és a Polgármester dönt.

A kérelemmel kapcsolatban érdeklődni lehet Irsikné Sipos Ildikó igazgatási csoportvezetőnél. Telefon: 06-29/335-161

Ecser, 2016. január 4. Barta Zoltán jegyző


honlapkészítés: dupai