Új év, új ügykörök, új illetékek és díjak a Kormányablakokban

Újabb 86 ügykörrel bővült azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatosan a Kormányablakok tájékoztatást nyújtanak, valamint kérelmeket fogadnak be, így 2015. december 9-től már 509 ügytípusban élvezhetik az egyablakos ügyintézés előnyeit az állampolgárok. Az új ügykörök elsősorban az egészségbiztosítás területén biztosítanak ügyintézési lehetőséget a Kormányablakban, elsősorban azoknak a személyeknek, akiknek biztosítási jogviszonyuk nem tisztázott; ők a biztosítási jogviszonyuk tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújthatnak be. Továbbá bővült a gyermekvédelem és gyámügy területén intézhető ügyek köre is (pl. a családba fogadáshoz való hozzájárulásra, illetve a családba fogadás megszüntetésre irányuló kérelem, valamint a szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre irányuló kérelem). Lehetőség nyílik továbbá a jogi segítségnyújtás keretén belül a peren kívüli jogi segítségnyújtás iránti kérelem vagy a határon átnyúló tartási ügyekben jogi segítségnyújtási kérelem benyújtására is. Várhatóan 2016-ban is folyamatosan bővül majd a Kormányablakban intézhető ügyek száma.

Jelentős változás, hogy 2016 január elsejétől bevezetésre kerül az új személyazonosító igazolvány, az eszig. Az elektronikus tároló elemet tartalmazó új okmány bevezetésének alapvetően két fő célja van: egyrészt az okmány biztonságának a növelése, másrészt az elektronikus kormányzás és az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése. Az állandó személyazonosító 2016 január 1-jétől a elektronikus adathordozó egységet, tároló elemet (chip) tartalmaz. A tároló elem elektronikus formában tartalmazza valamennyi személyes adatot és okmányadatot, amely az állandó személyazonosító igazolványon vizuálisan is megjelenik. A tároló elem ezen adatokon kívül tartalmazza a polgár újlenyomatát, az elektronikus aláírás létrehozásához szükséges adatot, társadalom biztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét és a személyazonosító igazolvány elektronikus egyedi azonosítóját. Az ügyfélnek lehetősége van elektronikus aláírás igénylésére is.

Az új okmány bevezetésére felmenő rendszerben kerül sor, ami azt jelenti, hogy az új szabályozás hatályba lépése a 2016. január 1-je előtt kiadott okmányok érvényességét nem érinti, azok az okmányban meghatározott érvényességi időn belül érvényesek maradnak. A 2016. január 1-jét megelőzően kiállított, érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező és állandó személyazonosító igazolványra jogosult polgár 2016. január 1-jét követően – adatváltozás hiányában is – kezdeményezheti az új személyazonosító igazolvány kiadását.

2015-ben a kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést, melyet az állampolgárok véleményének és javaslatainak felhasználásával kívánt megvalósítani. Mind a magánszemélyek részére, mind pedig a vállalkozások számára elkészített kérdőíven 9-9 javasolt hatósági eljárás díjának vagy illetékének megszüntetése közül választhattak a kitöltők legfeljebb 4-et, továbbá mindkét kérdőíven 1-1 javaslatot tehet egy további hatósági eljárásért fizetendő díj vagy illeték megszüntetésére vonatkozóan. A kérdőívek kiértékelését követően született meg az a törvényjavaslat, amely 2016 január 1-jén hatályba is lép és amelynek eredményeképpen több illetéket is eltörlésre került.A díj- és illetékmentesség az alábbi ügyekre terjed ki:
- a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal;
- a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás;
- az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás;
- a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás;
- az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás;
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás;
- az oktatási igazolvány kiállítása;
- a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállítása;
- a népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárás;
- jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételével kapcsolatos eljárás;
- A kérelem benyújtásának időpontjában három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint;
két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1250 forint;
- a gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes;
- a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása;
- a 160 m2 -nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási, építési (továbbépítési), módosított építési és használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása;
- az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek;
- díjmentesen kell kiadni a hatósági igazolványt akkor is, ha a korábban kiadott igazolványban szereplő adat megváltozott, téves, illetve a megváltozott adat beírására szolgáló rovat betelt, vagy ha annak kiadása eltulajdonítás miatt válik szükségessé;
- tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése öröklés jogcímén;
- haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése hagyatékátadó végzés alapján;
- felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre vagy mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező díjmentesen egyidejűleg három képzésre irányuló jelentkezési kérelmet nyújthat be;

Amennyiben további kérdése merülne fel az új ügykörökkel, valamint az új díjakkal és illetékekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, vagy hívja a 1818 ügyfélvonalat. 2016-ban is várjuk ügyfeleinket Kormányablakunkban, ahol felkészült ügyintézőink teljes körű tájékoztatást nyújtanak hivatalos ügyeik elintézéséhez.

Pest Megyei Kormányhivatal
Vecsési Járási Hivatala


honlapkészítés: dupai