A Monori Földhivatal felhívása

Monori Körzeti Földhivatal
2200 Monor, Nemzetőr u. 23.
Telefon: 06-29/410-636

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt.) 5. § (5) bekezdésében, a 338/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 1. §-a és a 62/1999. (VII. 21.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a következő

FELHÍVÁS-t
teszem közzé:

Felhívom Ecser Község közigazgatási területén elhelyezkedő termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve végrehajtása felől személyesen, vagy megbízott útján intézkedjenek.

A Tfvt. 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint „a földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).
Előzőeken túl hasznosítási kötelezettség áll fenn a Tfvt. 5. § (3-4) bekezdéseiben foglaltak szerint az alábbi esetekben is:

(3) bekezdés „Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles az engedélyezett célú felhasználásig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás).”
(4) bekezdés „A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).”

A termőföldekre fennálló művelési kötelezettség ellenőrzésére, a korábbiakban hivatkozott törvényi rendelkezések alapján Ecser teljes területén folyamatos határszemle kerül megtartásra.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (4) c, pontja és a 90. § (4) bekezdése alapján, ha az ellenőrzésre feljogosított hatóság az adott tárgyban folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot és ha a helyszíni ellenőrzés az ügyfél közreműködése nélkül, külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel stb.) elvégezhető, mellőzhető az ellenőrzés időpontjáról történő tájékoztatás.

Tájékoztatom továbbá a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat, hogy a termőföldek felhívásban hivatkozott, törvény által előírt művelési kötelezettségét, illetve a gyommentes állapotának kialakítását elmulasztó földhasználókkal szemben a Földhivatalnak a Tfvt. 5. § (5) bekezdésének rendelkezése szerint kell eljárnia, földvédelmi bírságot megállapítva.

Hivatkozott jogszabályhely értelmében „mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.”

A földvédelmi szankcióként megállapítandó földvédelmi bírság mértékét a Tfvt. 2. számú melléklete tartalmazza, miszerint a mulasztást elkövető földhasználó a termőföld aranykorona értékének kétezerszeres szorzata szerinti forint összeget köteles a földvédelmi alapba befizetni, azzal, hogy a bírság összege nem lehet kevesebb 10.000-Ft-nál.

A Tfvt. 24. § (3) bekezdése értelmében a földvédelmi bírság ismételten is kiszabható.

A Tfvt. 26. § (3) bekezdése alapján „A határidőre meg nem fizetett járulék és bírság adók módjára behajtandó köztartozás.”

Felkérem Ecser Község Jegyzőjét, hogy a fenti felhívást a helyben szokásos módon tegye közzé.

Monor, 2009. április 28.

Borbély Katalin
hivatalvezető

honlapkészítés: dupai