I. fokú belvízvédelmi készültség

Ecser Nagyközség polgármestere a belvízi elöntöttség és a vizek kártételei megelőzése miatti intézkedések megtétele érdekében Ecser Nagyközség közigazgatási területére a vizek elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva

2015. március 03.-án 08:00 órától
I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.

A védekezés ideje alatt ügyelet tartását rendelte el, valamint kijelölte a védelemvezetőt.

A védekezési munkákat az önkormányzat elsősorban a rendelkezésre álló saját személyi állománnyal és gépi eszközökkel végzi. Kiemelt védekezési terület a közigazgatási határon belül a Zrínyi utca, Petőfi utcától az Árpád utcáig terjedő szakasza.

A védekezési munkák során az Ecseri Kommunális Szolgáltató Kft az árok rendezését végezte el a Zrínyi utca egy szakaszán. Szivattyúzással csökkentette a belvíz szintjét ugyanezen a településrészen. A védekezési munkák a jövő héten is folytatódnak

A munkálatokban segítségünkre vannak a Katasztrófavédelem és a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt munkatársai.
A védekezés költségeit állami forrásból igényeli meg az Önkormányzat.

A Zrínyi utca- Széchenyi utca- Petőfi utca által határolt magántulajdonú telkeken van egy nádasos, belvizes rész. Az elmúlt hosszabb időszak csapadékos időjárása okán a felgyülemlett belvíz ingatlanokat is veszélyeztetett. A problémát fokozta, hogy a Magyar Közút kezelésében lévő Zrínyi utcai árkot a közútkezelő évtizedek óta nem gondozza. Ezt mélyítette ki az EKO Kft.

A Széchenyi utca - Zrínyi utca - Árpád utca - Bajcsy-Zs. utca magántulajdonú telkein is van egy olyan rész, ahol évente megjelenik a belvíz. Ez a probléma is régi keletű. A mostani orvosi rendelő helyén régen nádas volt. A nádast az általános iskola építésekor, az onnan kitermelt földdel töltötték fel. Az orvosi rendelő és a lakóházak oda építése évtizedekkel ezelőtt megfosztotta a területet a természetes vízlefolyás lehetőségétől.

Az Önkormányzat felhívja a Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Ingatlanhasználók figyelmét arra, hogy az ingatlanok előtti árkok, átereszek karbantartása az Ő feladatuk.

Ecser Nagyközség Önkormányzatának 1/2013.(I.30.) számú, A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletének 8. §- a szerint
a közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartást követ el az, aki
(16) a járdaszakasz melletti nyílt vízelvezető árok, áteresz, kapubejáró tisztántartásáról nem gondoskodik, a csapadékvíz akadálytalan lefolyását nem biztosítja.
Ugyanezen rendelet 2. §-a szerint
A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetőjével szemben 5000 Ft-tól 50000 Ft-ig terjedő helyszíni bírság, illetve 5000 Ft-tól 150000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

3. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait elmulasztó magatartás elkövetőjével szemben helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal erre felhatalmazott ügyintézője és a közterület-felügyelő jogosult.

Kérjük szíves együttműködésüket!


honlapkészítés: dupai