A Helyi Választási Bizottság határozatai a 2014. október 12-i önkormányzati választás eredményéről

Jegyzőkönyv

Készült: 2014. október 13-án 01.30. órakor az Ecseri Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Ecser Nagyközség Helyi Választási Bizottságának (a továbbiakban: HVB) üléséről.


Jelen vannak:
Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina elnök
Jenei Lászlóné elnökhelyettes
Ézsiás Tünde tag
Del Medico Gábor Miklós megbízott tag
Nagy Zoltán József megbízott tag
Farkas Béla megbízott tag
Barta Zoltán HVI vezető


Napirendek:

1. napirend: A polgármester-választás eredményének megállapítása
2. napirend: Egyéni listás önkormányzati képviselői választás eredményének megállapítása
3. napirend: Szlovák Nemzetiségi Önkormányzati választás eredményének megállapítása


1. napirend: A polgármester-választás eredményének megállapítása


Barta Zoltán HVI vezető: A választási eljárásról szóló törvény 307/N. § (1) bekezdése szerint a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás eredményeit és megállapítja a választás eredményét. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12. §-a úgy rendelkezik, hogy polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ugyanezen jogszabály 13. § (1) bekezdése szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Kérném a Tisztelt Bizottságot, hogy az előzőekben foglaltak alapján állapítsa meg a polgármester-választás és az egyéni listás képviselő-választás eredményét.

Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina: A Helyi Választási Bizottság összesítette a szavazóköri jegyzőkönyvek adatait, amely alapján kérem, hogy a HVB kézfelemeléssel döntsön a polgármester-választás eredményéről.
A fentiek alapján a HVB (6) „igen” egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

40/2014. (10.12.) HVB határozat

Tárgy: A polgármester-választás eredményének megállapítása


HATÁROZAT

Ecser Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/N. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva - jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint - megállapítja, hogy Ecser Nagyközségben a 2014. évi polgármester-választás eredményes volt.
Ecser Nagyközség megválasztott polgármestere Gál Zsolt független jelölt.

Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye. A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál (2233 Ecser, Széchenyi u. 1., fax: 06-29/335-416, email: jegyzo@ecser.hu">jegyzo@ecser.hu">jegyzo@ecser.hu">jegyzo@ecser.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon (16.00 óráig) megérkezzen. A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját; a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás szavazóköri eredményeit és megállapítja a választás eredményét. A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az eredmény megállapításául szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. .24.) IM rendelet (a továbbiakban IM rendelet) 33. melléklete állapítja meg. A fenti jogszabályi rendelkezések, valamint jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv figyelembevételével Ecser Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.
Jelen határozat a Ve. 202. §-án, 223. §-án, 224. §-án, a 307/N. § (1) bekezdésén, valamint az IM rendelet 33. mellékletén alapul.

Ecser, 2014. október 13.


Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina
elnök

Erről értesítést kap:
1. Gál Zsolt
2. Tatár Dóra
3. Turcsik Péter József
4. Nemzeti Választási Iroda
5. Irattár
2. napirend: Egyéni listás önkormányzati képviselői választás eredményének megállapítása

Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina: A Helyi Választási Bizottság összesítette a szavazóköri jegyzőkönyvek adatait, amely alapján kérem, hogy a HVB kézfelemeléssel döntsön az egyéni listás önkormányzati képviselői választás választási eredményéről.
A fentiek alapján a HVB (6) „igen” egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:


41/2014. (10.12.) HVB határozat

Tárgy: Egyéni listás önkormányzati képviselői választás eredményének megállapításaHATÁROZAT

Ecser Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/N. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva - jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint - megállapítja, hogy Ecser Nagyközségben a helyi önkormányzati képviselők választása eredményes volt.
Ecser Nagyközség megválasztott képviselői:

1. Szeverné Csekei Csilla
2. Dr. Kóspál Lajos
3. Szilágyi Károly
4. Szilágyi Szilvia
5. Horváth Tamás
6. Dr. Gózony Gábor


Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye. A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál (2233 Ecser, Széchenyi u. 1., fax: 06-29/335-416, email: jegyzo@ecser.hu">jegyzo@ecser.hu">jegyzo@ecser.hu">jegyzo@ecser.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon (16.00 óráig) megérkezzen. A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját; a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapítja a választás eredményét. A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az eredmény megállapításául szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban IM rendelet) 35. melléklete állapítja meg. A fenti jogszabályi rendelkezések, valamint jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv figyelembevételével Ecser Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.
Jelen határozat a Ve. 202. §-án, 221. §-án, 223. §-án, 224. §-án, a 307/N. § (1) bekezdésén, valamint az IM rendelet 35. mellékletén alapul.

Ecser, 2014. október 13.


Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina
elnök

Erről értesítést kap:
1. Szeverné Csekei Csilla
2. Dr. Kóspál Lajos
3. Dr. Gózony Gábor
4. Wunderlich-Makai József
5. Szentgyörgyi Andrea Barbara
6. Szilágyi Károly
7. Szilágyi Szilvia
8. Kovács Istvánné
9. Murár Tamás
10. Szaitli Gábor György
11. Turcsik Péter József
12. Horváth József
13. Harazin István
14. Hosszú János
15. Horváth Tamás
16. Dr. Petky Ferenc
17. Nemzeti Választási Iroda
18. Irattár3. napirend: Települési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzati választás eredményének megállapítása

Barta Zoltán: A választási eljárásról szóló törvény 328. §-a szerint a Helyi Választási Bizottság állapítja meg a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, miszerint a települési nemzetiségi képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma. Képviselők azon jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzat esetén a megválasztható képviselők száma négy.
Kérném a Tisztelt Bizottságot, hogy az előzőekben foglaltak alapján állapítsa meg a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét.

Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina: A Helyi Választási Bizottság megvizsgálta a 800. számú Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság jegyzőkönyvét és megállapította a szlovák nemzetiségi képviselői választás eredményét. Kérem, hogy a HVB kézfelemeléssel döntsön a szlovák nemzetiségi képviselői választás választási eredményéről.
A fentiek alapján a HVB (6) „igen” egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:


42/2014. (10.12.) HVB határozat

Tárgy: Települési szlovák nemzetiségi képviselői választás eredményének megállapításaHATÁROZAT

Ecser Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 328 §-ban foglalt jogkörében eljárva - jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv szerint - megállapítja, hogy Ecser Nagyközségben a szlovák nemzetiségi képviselők választása eredményes volt.
Ecser Nagyközség megválasztott szlovák nemzetiségi képviselői: A Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója – Szövetsége és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Szervezet közös jelöltjei,

1. Aszódi Csaba András
2. Sosovicza Jánosné
3. Kele Jenő
4. Kurunczi Lajosné


Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye. A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál (2233 Ecser, Széchenyi u. 1., fax: 06-29/335-416, email: jegyzo@ecser.hu">jegyzo@ecser.hu">jegyzo@ecser.hu">jegyzo@ecser.hu) kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon (16.00 óráig) megérkezzen. A Ve. 223. § (3) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját; a benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

A Ve. 328. § alapján a Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapítja a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, miszerint a települési nemzetiségi képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében képviselők azon jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják. Ecser Nagyközségben a megválasztható települési szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők száma négy. A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az eredmény megállapításául szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban IM rendelet) 47. melléklete állapítja meg. A fenti jogszabályi rendelkezések, valamint jelen határozat mellékletét képező jegyzőkönyv figyelembevételével Ecser Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.
Jelen határozat a Ve. 202. §-án, 221. §-án, 223. §-án, 224. §-án, a 328 § szakaszán, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 65. § (1) és (2) bekezdésén, valamint az IM rendelet 47. mellékletén alapul.

Ecser, 2014. október 13.


Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina
elnök

Erről értesítést kap:
1. Aszódi Csaba András
2. Sosovicza Jánosné
3. Kele Jenő
4. Kurunczi Lajosné
5. Nemzeti Választási Iroda
6. Irattár
Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina: Köszönöm a bizottság munkáját, az ülést bezárom.


K. m. f.


Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina Jenei Lászlóné
elnök elnökhelyettes


Ézsiás Tünde
HVB tagDel Medico Gábor Miklós Nagy Zoltán József
megbízott tag megbízott tag
Farkas Béla
megbízott tagBarta Zoltán
HVI vezető

honlapkészítés: dupai