Hirdetmény

Szám: 658-7/2008 Tárgy: Ecser Község Önkormányzata
Előadó: Rontó Z. Ravatalozó
használatbavételi engedélye.

H A T Á R O Z A T

Ecser Község Önkormányzata Ecser, Széchenyi u. 1 sz. alatti kérelmező részére - a Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal által kiadott 6694-4/07 2007. május 25-én kelt építési engedély alapján - az Ecser, Hunyadi u. természetben 908 hrsz alatt található ravatalozóra (iroda, WC, tároló, közlekedő, hűtőkamra, ravatalozó helység. Hasznos alapterület 85 m2, valamint 28 m2 fedett terasz, 300 m2 kör alakú térburkolat) és utcafronti kerítésre a használatbavételi engedélyt végleges jelleggel, a következő feltételekkel megadom:

A szakhatóságok által előírtakat be kell tartani:

ÁNTSZ 3838-3/2008 sz. nyilatkozata:

A vizsgálat és a 2008. június 19-én elvégzett helyszíni szemle tapasztalatai alapján az egészségügyi, használatbavételi engedély kiadásához szakhatóságként feltétel nélkül hozzájárulok.
Indoklás: A szakhatósági vizsgálat során megállapítottam, hogy az engedélyezni kívánt létesítmény maradéktalanul megfelel a közegészségügyi előírásoknak.

Tűzoltóság A-256/2/2008 sz. nyilatkozata:

A tárgyi ügyben tett megkeresésére tájékoztatom, hogy az Ecser, Hunyadi utca, 908 hrsz alatti Ravatalozó használatbavételi engedélyének megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárulok.
Indoklás: A helyszíni megtekintés, valamint a megküldött iratok alapján megállapítottam, hogy a tárgyi épület tűzvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat nem sért.

További feltételek:
- A jogerős használatbavételi engedély kézhezvétele után építtetőknek az ingatlan-nyilvántartásban a változás átvezetése céljából kérelmet, továbbá a megvalósult állapotról záradékolt változási vázrajzot kell a területileg illetékes földhivatalhoz benyújtaniuk (2200 Monor, Nemzetőr u. 23.)

A fent előírtakat a jogerős használatbavételi engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül kell elvégezni.

Felhívom az engedélyes figyelmét arra, hogy az épületet csak az építési és használatbavételi engedélyben megjelölt célra és csak úgy szabad használni, hogy a használat az állékonyságot, az élet- és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse, és a megengedett határértékeket meghaladó mértékű káros hatást ne gyakoroljon a környezetére.

Ha az engedélyes épületet az engedélyezettől tartósan eltérő célra kívánja használni, a rendeltetés megváltoztatására irányuló kérelmet - a mellékletekkel együtt - hatóságomhoz be kell nyújtani engedélyeztetésre.

E határozat ellen a kézbesítés napját követő 15 napon belül a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez címzett, de Gyömrő Város Polgármesteri Hivatalához benyújtandó 30.000.-Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

I n d o k o l á s

A műszaki vezető nyilatkozata, a szakhatóságok állásfoglalása, valamint a megtartott helyszíni szemle során tapasztaltak alapján megállapítottam, hogy az elvégzett építési munka az építési engedélynek megfelel, az épület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, a használatbavételi engedély megadása ellen építésrendészeti, közegészségügyi, tűzvédelmi és egyéb szempontból kifogás nem merült fel.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. alapján a kérelmező illetékmentes. Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 153. § által meghatározott egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az építtető által benyújtott építési hulladék nyilvántartó lap (nyilatkozat) alapján a ténylegesen keletkezett hulladék mennyisége nem éri el a 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM rendelet 1. számú melléklete szerinti mennyiségi küszöböt, ezért építtető mentesül a fenti rendelet 8-11. §-ban foglalt kötelezettségek alól.

A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 98. § (1), valamint a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.
A fellebbezési illeték mértékét a többször módosított 1990. évi XCIII. tv. XV. fejezet 5. pontja alapján állapítottam meg.

Mindezek figyelembevételével az 1997. évi LXXVIII. tv. 44. §, valamint a 37/2007.(XII. 13.) ÖTM rendelet, valamint a 290/2007.(X. 31.) Korm. rendelet alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatomat a módosított 343/2006.(XII. 23.) Korm. rendelet 1. § által biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.

Gyömrő, 2008. november 26.

Varga Ernő jegyző
nevében és megbízásából

Rupp Zoltán
műszaki irodavezető

honlapkészítés: dupai