A Helyi Választási Bizottság 3/2014. (08. 28.) számú határozata

Ecseri Helyi Választási Bizottság
2233 Ecser, Széchenyi u. 1.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3/2014. (08.28.) HVB határozat

Tárgy: Kifogás elbírálása


HATÁROZAT

Ecser Nagyközség Helyi Választási Bizottsága a Közösen Ecserért Egyesület képviseletében eljáró Tatár Dóra elnök (...sz. alatti lakos) és a FIDESZ Ecseri Szervezete képviseletében eljáró dr. Petky Ferenc elnök (... sz. alatti lakos ) által 2014. augusztus 26-án benyújtott kifogást a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 215. § c) és d) pontja alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Ezen határozat ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 221. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek van helye. A Ve. 224. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni úgy, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon (16.00 óráig) megérkezzen. A fellebbezést személyesen (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.), levélben (2233 Ecser, Széchenyi u. 1.), telefaxon (06-29-335-416) vagy elektronikus levélben (jegyzo@ecser.hu) lehet előterjeszteni.

INDOKOLÁS

A Közösen Ecserért Egyesület képviseletében eljáró Tatár Dóra elnök és a FIDESZ Ecseri Szervezete képviseletében eljáró dr. Petky Ferenc elnök 2014. augusztus 26-án levélben kifogást nyújtott be az Ecseri Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: HVB). Kifogásukban előadták, hogy „Ecser polgármestere „„Fokozzuk a tempót”” című polgármesteri tájékoztatóját kiadta, mely egyben választási kampány kiadványa. A polgármester az általa bemutatott személyekről azt írja: Ők azok, akiknek a munkájára támaszkodni szeretnék a képviselő-testületben és a bizottságokban, hogy fokozzuk a tempót! Kérem támogassák őket.”
A kifogást benyújtók szerint nem etikus polgármesterként jelöltjeit bemutatni, ellenfeleit lejáratni. Kérik a polgármesteri kiadványt törvényességi szempontból megvizsgálni.
A kifogásban jelzik, hogy a kiadványban 10 oldalon szerepel Ecser Nagyközség címere. A címer ilyen jellegű használata ellentétes az önkormányzat rendeletével.
A beadványhoz csatolták az önkormányzat vonatkozó rendeletét, és a polgármesteri kiadványt.

A Ve. 208. §-a úgy rendelkezik, miszerint kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.
A Ve. 209. § (1) bekezdése szerint a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.
A Ve. 212. § (2) bekezdése értelmében a kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését;
b) a jogszabálysértés bizonyítékait;
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét;
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját.

A Ve. 214. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt.
A 215. § úgy rendelkezik, miszerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a) nem a 208. § szerinti jogosult nyújtotta be;
b) elkésett;
c) nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésében foglaltakat vagy
d) annak elbírálása nem tartozik egyik választási bizottság hatáskörébe sem.

A HVB megállapította, hogy a beadvány nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében foglalt kötelező tartalmi elemek közül a jogszabálysértés pontos jogszabályhellyel történő megjelölését, valamint a kifogás egyik benyújtójának székhelyét, a kifogás benyújtóinak személyi azonosítóit.
A beadványban konkrétan nevesített önkormányzati rendelet megsértése a választási eljárásról szóló törvény és így a HVB hatáskörén kívül eső tényállás, ezért az érdemi vizsgálat tárgya nem lehet.
A fentiekben részletezett indokok alapján az HVB a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

Jelen határozat a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 212. §-án, 214. § (1) bekezdésén és 215. §-án alapul.


Ecser, 2014. augusztus 28.Seregélyné Szentesi Tünde Krisztina
elnökErről értesítést kap:
1. Közösen Ecserért Egyesület Tatár Dóra elnök
2. FIDESZ Ecseri Szervezete Dr. Petky Ferenc elnök
3. Irattár

honlapkészítés: dupai