Határszemle

A Pest megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala Járási Földhivatala 2014. május 27. és 29. között határszemlét tart Ecser teljes külterületén.

Az alábbiakban közzétesszük a hivatal 10189/2014. számú végzését.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt.) 5. § (5) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 88. és 90. §-aiban foglalt rendelkezések alapján meghoztam az alábbi

VÉGZÉST-t.

Ecser község
teljes külterületén 2014. május 27-29 között
a termőföldek hasznosításának ellenőrzése érdekében határszemle kerül megtartásra. Az érdekelt földhasználókat fenti helyszíni ellenőrzésre ez úton meghívom, illetőleg értesítem.

Felhívom a földhasználók figyelmét, hogy a Ket. 56. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezése értelmében a megjelenés nem kötelező, az esetleges távolmaradás az ellenőrzés lefolytatásának nem akadálya.

Tájékoztatom továbbá a földhasználókat, illetőleg a tulajdonosokat, hogy a termőföldek felhívásban hivatkozott, törvény által előírt művelési kötelezettségét, illetve gyommentes állapotának kialakítását elmulasztó földhasználókkal szemben a földhivatalnak, a Tfvt. 24. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint kell eljárnia, földvédelmi bírságot megállapítva. Hivatkozott jogszabályhely értelmében „Földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki neki felróhatóan /a) és b) pont/ a termőföld hasznosításával kapcsolatos kötelezettségét, vagy az ideiglenes, mellék, illetőleg újrahasznosítást elmulasztja.” A földvédelmi szankcióként megállapítandó földvédelmi bírság mértéket a Tfvt. 2. számú melléklete tartalmazza, amely szerint a mulasztást elkövető földhasználó a termőföld aranykorona értékének kétezerszeres szorzata szerinti forint összeget köteles a földvédelmi alapba befizetni, azzal hogy a bírság összege nem lehet kevesebb 20 000 forintnál. A Tfvt. 24. § (3) bekezdése értelmében a földvédelmi bírság ismételten is kiszabható. A törvény 26. § (1) bekezdése alapján „A határidőre meg nem fizetett járulék és bírság adók módjára behajtandó köztartozás:”

Jelen határozat és felhívás közzétételére hirdetményi úton kerül sor Csévharaszt község Polgármesteri Hivatalának hirdető tábláján.

Az indoklást és a jogorvoslat lehetőségéről történő tájékoztatást a Ket. 72. § (4) bekezdésének b. pontjában foglaltakra tekintettel mellőztem.

Monor, 2014. május 7.
Cseh Zoltán László sk.
hivatalvezető
A hivatalvezető megbízásából a kiadmány hiteléül:
Fekete Zoltán
mezőgazdász


honlapkészítés: dupai