Hirdetmény óvodai beíratásról

Ecser Nagyközség Önkormányzata, mint fenntartó az Ecser Nagyközségi 1. sz. Óvodában valamint az Ecser Nagyközségi 2. sz. Óvodában a 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozóan történő beiratkozásról az alábbi közleményt teszi közzé:

A 2014/2015-ös nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja:
2014. április 28. 8-12 óra között
2014. április 29. 8-16 között
2014. április 30. 8-12 óra között

Az óvodai jelentkezés helye:
1.sz. Óvoda Ecser Grassalkovich tér 4.
2. sz. Óvoda Andrássy u. 11-13.

Az óvodák felvételi körzete: Ecser Nagyközség közigazgatási területe.

Az óvodába jelentkezéshez a szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése szükséges. A beíratásra, kérjük, hozza magával gyermekét.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek oltási könyve,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, az erről szóló határozat,
- tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, illetve a 3 vagy több gyermeket nevelő család esetén az 50%-os kedvezmény igénybevételéhez a betegségről szóló szakorvosi igazolás, a Magyar Államkincstár igazolása.

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik. A nevelési év első napja: 2014. szeptember 1.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az EMMI rendelet alapján:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele –amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatos.
A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Ennek teljesítéséért a szülő a felelős.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.


A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról hozott döntéséről 2014. május 30-ig írásban értesíti a szülőket.

Az óvoda felvétellel kapcsolatos döntése ellen a szülő - a közléstől ennek hiányában a tudomásra jutástól számított tizenöt napon belül - eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából - a fenntartóhoz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) és c) pontja szerint az a szülő vagy törvényes képviselő,
- aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
- akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,
szabálysértést követ el.


2014. március 24.

honlapkészítés: dupai