Pályázati felhívás az Ecseri Laky Ilonka Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Laky Ilonka Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2014.08.16-2019.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség vagy a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8). bek.-ben meghatározott végzettség, szakképzettség,,
§ pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
§ büntetlen előélet
§ megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
§ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
§ 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
§ a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
§ szakmai önéletrajz
§ az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
§ nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
§ nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
§ amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről
§ pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2014.07.31-ig kell benyújtani
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2014. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Szabina nyújt, a 0630/668-5520 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. KLIK Központ Jogi és Személyügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2014.06.30 , valamint a beosztás megnevezését: Laky Ilonka Általános Iskola-Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt. A megbízás feltétele a Nkt. 67.§ (1) b) pontjában foglalt pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Laky Ilonka Általános Iskola intézményvezetői beosztására". Két plusz példányt kérünk a KLIK Vecsési Tankerület címére megküldeni (2220 Vecsés, Károly utca 2.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

honlapkészítés: dupai