Pályázat

Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdet a Laky Ilonka Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására.

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Laky Ilonka Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013.08.16-2018.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2233 Ecser, Rákóczi utca 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X.8.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, egyetemi szintű végzettség és tanítói, tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség, szakképzettség ,
- Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
- hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt amely a közalkalmazott jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
- a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum
- szakmai önéletrajz
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez)
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veszelovszkiné dr. Csóka Gabriella nyújt, a 06-29-550-260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (2233 Vecsés, Károly utca 2. KLIK Vecsési Tankerület ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 125-11/2013/KIK/135 , valamint a beosztás megnevezését: Laky Ilonka Általános Iskola-intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, négy azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Laky Ilonka Általános Iskola intézményvezetői munkakörére".
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

honlapkészítés: dupai