A Földhivatal felhívása

A Monori Földhivatal felhívása

Felhívom Ecser Község közigazgatási területén elhelyezkedő termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve végrehajtása felől személyesen vagy megbízott útján intézkedjenek.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint „a földhasználó – ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség)”.

Az előzőeken túl hasznosítási kötelezettség áll fenn a termőföld védelméről szóló törvény 5. § (3-4) bekezdéseiben foglaltak szerint az alábbi esetekben is:

(3) bekezdés: „Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles az engedélyezett célú felhasználásig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás)

(4) bekezdés: „A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás.)”

A termőföldekre fennálló művelési kötelezettség ellenőrzésére, a korábbiakban hivatkozott törvényi rendelkezések alapján Ecser Község teljes területén folyamatos határszemle kerül megtartásra. Felhívom a figyelmet arra, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (4) c, pontja alapján és a 90. § (4) bekezdése alapján ha az ellenőrzésre feljogosított hatóság az adott tárgyban folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot és ha a helyszíni ellenőrzés az ügyfél közreműködése nélkül, külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel stb.) elvégezhető, mellőzhető az ellenőrzés időpontjáról történő tájékoztatás.

Tájékoztatom továbbá a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat, hogy a termőföldek felhívásban hivatkozott törvény által előírt művelési kötelezettségét, illetve a gyommentes állapotának kialakítását elmulasztó földhasználókkal szemben a Földhivatalnak a termőföld védelméről szóló törvény 5. § (5) bekezdésének rendelkezése szerint kell eljárnia, földvédelmi bírságot megállapítva.

A hivatkozott jogszabályhely értelmében „mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.”

A földvédelmi szankcióként megállapítandó földvédelmi bírság mértékét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza, miszerint a mulasztást elkövető földhasználó a termőföld aranykorona értékének kétezerszeres szorzata szerinti forint összeget köteles a földvédelmi alapba befizetni, azzal, hogy a bírság összege nem lehet kevesebb 10.000-Ft-nál.

A földvédelmi bírság ismételten is kiszabható

A határidőre meg nem fizetett járulék és bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Dr. Czímer István
mb. hivatalvezető

honlapkészítés: dupai