Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati kiírás

Bursa Hungarica pályázat 2013

Ecser Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, hogy segítse az ecseri diákokat tanulmányi feltételeik javításában.
A pályázatokat a Községi Önkormányzata, a Pest megyei Önkormányzat és a Magyar Állam finanszírozza.

Figyelem! A korábbi évekhez képest változás a pályázás lebonyolításának rendjében!

A pályázat beadáshoz az EPER-BURSA rendszerben pályázói előzetes regisztráció szükséges! A regisztrációt követően tölthetik fel a pályázók a szükséges adataikat az EPER-BURSA rendszerben. Ezt a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon lehet megtenni. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak! Csak az előzetes regisztráció és az egyéni adatfeltöltést követően előállított adatlappal lehet érvényesen pályázni! A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

Tehát a PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS JELENTKEZÉSI LAP NEM A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN BESZEREZHETÕ, OTT CSAK A KÉSZ PÁLYÁZATI ANYAGOT KELL LEADNI!

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23.

Regisztrálni és a pályázati adatok feltöltését elvégezni előreláthatólag csak 2012. október 31. után lesz lehetőség.

Kérjük, hogy amennyiben a pályázat benyújtása mellett döntenek, a pályázati kiírást és a beadandó mellékletek listáját minden esetben figyelmesen olvassák el, akkor is, ha már pályáztak az előző években!

A regisztrációt és a pályázati anyag beadását ne hagyják az utolsó napokra, mert a szükséges mellékletek beszerzésére, illetve esetleges hiánypótlásra már nem lesz idejük, lehetőségük!

A pályázók köre:

- hátrányos szociális helyzetűek;
- Ecseren állandó lakóhellyel rendelkezők;

továbbá

"A" típusú pályázat esetében:
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) nappali tagozaton tanulnak alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben (tehát államilag támogatott és költségtérítéses képzésben tanulók egyaránt pályázhatnak).
Az elnyert támogatás 2 tanulmányi félévre (2x5 hónapra) szól.

"B" típusú pályázat esetében:
a 2012/2013-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás tanulók, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert (érettségizett) pályázók, akik a 2013/2014-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben nappali tagozatos, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni;
„B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek majd ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen meg is kezdik.
Az elnyert támogatás 6 tanulmányi félévre (6x5 hónapra) szól.

Nem részesülhet támogatásban sem az "A", sem a "B" jelű pályázat esetében az, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt;
- esti vagy levelező tagozat hallgatója;
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója;
- doktori (PhD) képzésben vesz részt;
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek megadni a pályázatban:

"A" típusú pályázat: név, anyja születési (leánykori) neve, születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel, felsőoktatási intézmény, kar és szak/szakpár megnevezése, telefonszám, e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.

"B" típusú pályázat: név, anyja születési (leánykori) neve, születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel, felsőoktatási intézmény, kar és szak/szakpár megnevezése, telefonszám, e-mail cím.

A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

A pályázattal egyidejűleg benyújtandó mellékletek:

„A” típusú pályázat esetén a pályázat kötelezően benyújtandó melléklete:
- jogviszony igazolás (eredetben) arról, hogy a pályázó a megjelölt képzéstípusok valamelyikében részt vesz (2012/2013. tanév). (Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.)

„B” típusú pályázat esetén amennyiben a pályázó még középiskolás: eredeti iskolalátogatási igazolás. Amennyiben a pályázó érettségizett, de még nem vették fel felsőoktatási intézménybe: az érettségi bizonyítványának a kiállító iskola által hitelesített másolata.

Mindkét pályázattípus esetén a fentieken kívül kötelezően benyújtandó melléklet:

A szociális rászorultság igazolására:
- a pályázó és a vele egy háztartásban élő személyek (egy lakcímre bejelentettek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének igazolása. Munkavállalók esetén munkáltatói igazolás, vállalkozó esetében NAV-jövedelemigazolás a tárgyévi adóköteles jövedelmekről (NEM az adóbevallás másolata!);
- családi pótlék, gyes, gyed, tgyás, nyugdíj, kapott tartásdíj, álláskeresési járadék, stb. kifizetéséről szóló szelvény, vagy utalás esetén utolsó havi bankszámlakivonat;
- munkahellyel nem rendelkező személyek részére a Munkaügyi Központ igazolása, hogy regisztrált munkanélküli!
- Lakcímkártya-másolat az egy háztartásban élőkről (pl. nagyszülők, nagykorú testvér, még nem iskolás-korú testvérek, stb.)
- Eredeti hallgatói jogviszony-igazolás felsőoktatásban részt vevő testvér(ek)ről,
- Eredeti iskolalátogatási igazolás az általános és középiskolás testvér(ek)ről,

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

További információk a http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica/aktualis/bursa-hungarica-palyazat-2013 honlapon elérhetőek.

honlapkészítés: dupai