Tájékoztató

T Á J É K O Z T A T Ó

A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség megváltozott feltételeiről 2013. évtől

A gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény 5.§. f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is- egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy-taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig illeti meg mentesség.

2013. évben változnak a súlyos mozgáskorlátozottság esetén adható gépjárműadó-mentesség feltételei, melyről az alábbiakban adunk tájékoztatást.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011 (VI.29.) Korm. rendelet 14.§ (4) bekezdése értelmében a korábban hatályos Korm. rendelet ( 164/1995.(XII.27.) alapján annak 2. és 3.számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, legfeljebb azonban- a 102/2011.(VI.29) Korm. Rendelet 14.§-a alapján – 2012. december 31-ig használható fel!!

Ennek értelmében a súlyos mozgáskorlátozott személynek 2012. évben a korábbiakban „hétpontos” I. fokú Orvosi Szakvélemény alapján adott gépjárműadó fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességéig, de legkésőbb 2012. december 31.napjáig áll fenn.
Ezután a mentesség csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező igazolja a lentebb részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozottság fennállását.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011 (VI.29.) Korm. rendelet 2.§. a)pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy:

A. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy,

Ennek igazolására elfogadható dokumentum:
a) mozgásszervi fogyatékosságot igazoló- fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár) határozat másolata;

B. a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, vagy P)

Ennek igazolására elfogadható dokumentum:
b) 18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 3.számú melléklet szerinti
IGAZOLÁS tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről kizárólag
MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN;

C. a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvéleménye (A szakértői szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, jogelődje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet)

Ennek igazolására elfogadható dokumentum beszerzésének menete !
c) A kérelmezőnek fel kell keresnie az Okmányirodát, ahol kérelmeznie kell a közlekedőképessége minősítését. A kérelméhez csatolnia kell a mozgáskorlátozottságát bizonyító orvosi dokumentációt. (Pl. kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás, stb.)
Az Okmányiroda az ügyfél kérelmével és az ahhoz csatolt orvosi dokumentáció megküldésével megkeresi a szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.
A szakértői szerv közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősíti azt a személyt, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti
a) mozgásszervi részkárosodása, b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása, c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara, d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)–d) pont szerinti két részkárosodása együttesen
eléri vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a szakértői szerv a szakvéleményét 60 napon belül adja ki.
A szakvélemény a jogszabályban meghatározottakon túl tartalmazza a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását, a következő felülvizsgálat időpontját.
Az ismertetett jogszabályváltozások miatt az adózó a fenti igazolások valamelyikének benyújtása mellett kérheti a gépjárműadó alóli mentességet adóhatóságunknál. ( Az adómentesség érvényesítéséhez elégséges a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló okirat másolata.)
Kérjük azon adózókat, akik ilyen típusú gépjárműadó mentességet kapnak, hogy a mentesség folyamatosságának biztosítása érdekében a szükséges dokumentumokat 2012. december 31-ig szerezzék be.

Török Ildikó
adóhatósági főmunkatárs

honlapkészítés: dupai