Az Ecseri Tájház házirendje

ECSERI TÁJHÁZ
2233 Ecser, Zrínyi u. 35.

HÁZIREND

2012

A HÁZIRENDET ELFOGADTA AZ ECSERI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETE:
2012. AUGUSZTUS 28.

A HÁZIREND ÉRVÉNYBE LÉP: 2012. SZEPTEMBER 01.

BEVEZETÕ

A TÁJHÁZ HÁZIRENDJÉNEK JOGI SZABÁLYOZÁSA
A házirend, mint jogi norma
A házirend ugyan nem jogszabály, de - mint intézményi belső normatív szabály - jogszabályként funkcionál, mert:
• szabályozza a tájház működésének területeit;
• a házirend nyilvános, minden érintett megismerheti;
• a házirendben előírt szabályok betartása kötelező.

HÁZIREND

A HÁZIREND ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI ÉS HATÁLYA

A házirend állapítja meg az ecseri tájház működésével kapcsolatos rendelkezéseket.
A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani a tájház működését, a tájházhoz kapcsolódó szlovák nemzetiségi kulturális élet megvalósítását, illetve Ecser múltjával kapcsolatos tárgyi gyűjtemény bemutatását, közösségi programok megszervezését.

A házirend hatálya
A házirendben megfogalmazott szabályok az intézményben történő jogszerű belépéstől annak jogszerű elhagyásáig terjedő időre szól.
• Személyi hatálya
A házirend előírásait be kell tartania minden tájházba látogatónak és ott tartózkodónak.

• Területi hatálya
A házirend területi hatálya kiterjed:
o a tájház épületeinek, udvarának és kertjének területére.
• Időbeli hatálya
A házirendben foglalt szabályokat a fenntartó jóváhagyásától kezdve a házirend következő módosításáig kell alkalmazni.

A házirend nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie. Ismertetni kell az intézmény házirendjét a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör néptánccsoportjainak vezetőivel és tagjaival, az Ecseri Nyugdíjas Klub vezetőségével és tagjaival, a Hagyományőrző Kör önkénteseivel, a Polgármesteri hivatal alkalmazottaival, a Laky Ilonka általános iskola pedagógusaival, az I. és II. sz. községi óvodák vezetőivel és munkatársaival, a tájházba látogató csoportok vezetőivel.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető
• a tájház épületében;
• a tájház teakonyhájában;
• az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnökénél;
• az Ecseri Szlovák Önkormányzat képviselőinél;
• Ecser község jegyzőjénél,
• az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör elnökségi tagjainál;
• az Ecser Községi Nyugdíjas Klub irodájában
• az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör önkénteseinél;
• a Laky Ilonka Általános Iskola igazgatójánál;
• a Rábai Miklós Művelődés Ház és Könyvtár igazgatójánál;
• az I. és II. sz községi óvodák vezetőinél;
www.ecser.hu;
A TÁJHÁZ MÛKÖDÉSI RENDJE

Az tájház területe előzetes bejelentés alapján látogatható. Látogatási szándékot az Ecseri Szlovák Önkormányzat képviselőinél, valamint az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör elnökségi tagjainál kell jelezni. Váratlan látogatás esetén az I. sz. mellékletben felsorolt személyek bármelyikéhez kell fordulni.
A tájház ingyenesen látogatható. A rendes látogatáson túli igénybevétel bérleti díját az Ecseri Szlovák Önkormányzat által elfogadott határozat szabályozza.
A tájház látogatási programtervét a tájházban elhelyezett látogatási naptárba be kell jegyezni.
A tájházba történő belépésről nyitási naplót kell vezetni, melyben a tájházban tartózkodás tényét és célját be kell jegyezni.
A tájház területén az I. sz. mellékletben szereplő személyek nélkül látogatók nem tartózkodhatnak.
A TÁJHÁZ KULCSAINAK, RIASZÓJÁNAK KEZELÉSE
Az Ecseri tájház bejárati kiskapujához, illetve főbejárati ajtajához kulccsal, valamint riasztó kóddal rendelkeznek az 1. sz. mellékletben felsorolt személyek.
A kulcsok átvételét, illetve a személyes riasztó kód létrehozását az érintettek aláírásukkal elismerik, mely szintén a házirend mellékletét képezi.
A kulccsal és személyes riasztó kóddal rendelkezők a használatukban lévő kulcsokat és riasztó kódot kötelesek bizalmasan kezelni, annak illetéktelen kezekbe való kerülését megakadályozni.
A tájház mellékhelyiségeinek (nyári konyha, pince, kamra, istálló, WC) és utcai nagykapujának kulcsait a kijelölt helyen kell tárolni. A mellékhelységek kulcsait a tájház területéről kivinni tilos.

A HELYSÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE
Az Ecseri tájházban tartózkodásra vonatkozó szabályok
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó személy köteles:
• a közösségi tulajdont védeni;
• a berendezéseket rendeltetésszerűen használni;
• a tájház rendjét és tisztaságát megőrizni;
• az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni;
• a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni különösen a tájház kemencéjével, illetve a tájház konvektoraival, teakonyhájával kapcsolatosan;
• a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani.
Vagyonvédelmi okokból az épületben az Ecseri Szlovák Önkormányzat által kijelölt személyeken kívül csak látogatási, valamint a tájházban tartott programokra részvételi szándékkal érkezők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnökétől, illetve Ecser község jegyzőjétől külön engedélyt kaptak.
Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani a programok alatt üresen hagyott helységeket.
Az Ecseri tájház helységeinek, eszközeinek, a helytörténeti gyűjtemény darabjainak egyéni vagy csoportos használata
A látogatók igényei alapján lehetőség van a tájház helységeit, illetve eszközeit, valamint a helytörténeti gyűjtemény bizonyos darabjait (pl.: teakonyha, kemence, szín, szobák, konyha, pince, székek, padok asztalok stb.) a látogatók megfelelő felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan használják.
A tájház mosdójának, vizes blokkjának esetében is követelmény a rendeltetésszerű használat és az energiatakarékosság. Alapvetőnek tartjuk a használat utáni higiéniai előírások betartását.
A házirend megszegőit a tájház munkatársai figyelmeztetik, súlyos esetben az intézmény elhagyását, illetve hatósági beavatkozást is kérhetnek.
Nem dohányzók védelmére kiadott törvény alapján az épületben tilos a dohányzás, a dohányzásra kijelölt hely az épület udvarán található, a törvényi előírások figyelembe vételével.
A tájházi helységeit, berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit a helységleltár szerint kell megőrizni. Bútorok (székek, padok) más helységbe való átvitele a látogatásvezető felelősének engedélyéhez kötött. A tárgyak használata, elektronikus berendezések üzemeltetése, stb. csak a használati utasítás betartásával engedélyezett.
Az intézményben elhelyezett helytörténeti tárgyakat csak engedéllyel lehet kivinni. A berendezés változtatását csak muzeológus szakember véleménye alapján lehet eszközölni.
A tájház tárgyait saját használat céljából az Ecseri Szlovák Önkormányzat írásbeli engedélye alapján lehet kivinni. A kölcsönkérőnek a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell aláírnia. A kiviteli engedély csak az Ecseri Szlovák Önkormányzat és a Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör vezetőjének aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt.

Karbantartás és kártérítés
A meghibásodott eszközöket, berendezéseket az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke felé kell jelenteni, aki gondoskodik a javíttatásáról.
A tájház látogatóinak kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használják. Gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítést kell fizetni.
A tájház területére behozott, illetve a helységekben elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
A házirend tervezetét az Ecseri Szlovák Önkormányzat képviselőinek, az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör elnökségének, Ecser község jegyzőjének javaslata figyelembevételével az Ecseri Szlovák Önkormányzat elnöke készíti el.
A házirendet az Ecseri Szlovák Önkormányzat képviselőtestülete fogadja el, illetve hagyja jóvá, mely után a házirend hatályba lép.
Az érvényben levő házirend módosítását – az Ecseri Szlovák Önkormányzat bármely képviselőjének, az Ecseri Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör bármely elnökségi tagjának, vagy Ecser község jegyzőjének javaslatára tárgyalja az Ecseri Szlovák Önkormányzat.
A házirendet a képviselőtestüet a hatálybalépést követően, kétévenként felülvizsgálja.

HATÁLYBALÉPÉS
A házirend 2012. szeptember 01-én lép hatályba.

A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA
Jóváhagyás
Kijelentjük, hogy az Ecseri Tájház házirendjét mellékleteivel együtt az Ecseri Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2012. (VIII.27.) sz.határozatával jóváhagyta.
Ecser, 2012. augusztus 28.
…………………………………..
elnök

I.SZ. MELLÉKLET

AZ ECSERI TÁJHÁZ BEJÁRATI KAPUJÁHOZ, ILLETVE FÕBEJÁRATI AJTAJÁHOZ KULCCSAL, VALAMINT SZEMÉLYES RIASZTÓKÓDDAL RENDELKEZÕK NÉVSORA:
ASZÓDI CSABA ANDRÁS
BARTA ZOLTÁN
CSALAMI GYULA
KELE JENÕ
KURUNCZI LAJOSNÉ
PETROVITS VIKTÓRIA
SOSOVICZA JÁNOSNÉ.

honlapkészítés: dupai