Budapest XVIII. ker. Önkormányzat felhívása

ÉRTESÍTÉS

Értesítem az eljárásban érdekelt (a tárgyi létesítmény hatásterületén lévő) ingatlanok tulajdonosait, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit, valamint akiknek jogát, jogos érdekét, vagy jogi helyzetét az ügy érinti - összefoglalóan ügyfeleit -, hogy Budapest Airport Zrt. (1675 Budapest, Ferihegy, Pf. 53.) Ügyfél kérelmére, a Budapest, Ferihegy 2 Nemzetközi Repülőtér, 156755 hrsz. alatti ingatlanon "A jelenlegi 2A és 2B terminálok átépítése és légoldali bővítése, mólók építése, valamint új utascsarnok (SkyCourt) építése 3 fejlesztési ütemben" ügyben 2007. december 21-én építéshatósági eljárás indult.

A kérelem tárgyában megjelölt ügyben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 29. § (3) és (9) értelmében az alábbiakról tájékoztatom, hogy:
a benyújtott kérelem szerint a Kérelmező a Budapest XVIII. ker. 156755 hrsz. alatti és a Vecsés 072/50 hrsz. alatti két ingatlanon elhelyezkedő, meglévő, moduláris rendszerben kialakított, 2A és 2B épületből álló Ferihegy 2 Nemzetközi Repülőtér Terminál épülettömbjét át úgy kívánja átalakítani és kibővíteni, hogy
• a 2A és 2B terminál közötti üzemi épületeket teljes egészében elbontja
• az így létrejövő építési területet alápincézi és a már meglévő pincerészekkel összeköti
• a 2A és 2B terminál közé - azokat összekapcsoló - új, 70 m fesztávolságú csarnoképületet emel
• a 2A és 2B terminál megmaradó épületrészeit légoldalon mintegy 13 m szélességben forgalmi előtérrel bővíti
• a főépületre merőlegesen a légoldalon két, egyenként 190 m hosszú többszintes mólót létesít és
• a 2A terminál galériaszintjét üzemeltetési terekkel bővíti.
Az átalakítás és bővítés eredményeképpen a létrejövő épület főbb mutatói a következők lesznek:
• építmény-magassága a ±0,00 szint (146,10 Bfm) alatt -3,45m, felett +4,60m és +24,15m között változik
• a bruttó beépített terület 40.929 m2 - 6,01 %
• a teljes szintterület 109.107 m2 - 16,04 %
• a teljes beépített légtérfogat 599.205 lm3
• az összes hasznos alapterület 98.084 m2
KÖZTI ZRT. és ÚT-, VASÚTTERVEZŐ ZRT. közreműködésével
Tima Zoltán építész vezető tervező, felelős tervező (jogosultsági száma: É1 01-2210/04) tervei alapján.
Az átalakítással és bővítéssel egyidőben megépül a repülőtér 2 Termináljának
• új alagsori teherforgalmi bejárata
• beszálló (utas)hídjai
• személy- és teherfelvonói, mozgólépcsői
melyek engedélyezése nem képezi jelen eljárás tárgyát.

Az ügyirat száma, az ügyintéző neve, telefon és fax száma a fejlécen megtalálható.
Az ügyintézés határideje 60 nap.
Az ügyintézési határidőbe a Ket. 33. § (3) szerint - többek között - nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítésig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama és az eljárás felfüggesztésének időtartama.
Az ügyintézési határidő számításakor a Ket. 65. § (1) a napokban megállapított határidőbe - többek között - nem számít bele a közlésnek, kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének napja.
Az ügyintézési határidő számításakor a Ket. 65. § (4) szerint a postán küldött beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja, de az ügyintézési határidő ilyen esetben is azon a napon kezdődik, amely napon a beadvány megérkezik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

Ön a kijelölt ügyintézőnél Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodáján, az Építéshatósági munkacsoport helyiségeiben (1184 Budapest, Üllői út 400., III. em. 303. ajtó) ügyfélfogadási időben
Hétfőn 1330 órától 1800 óráig
Szerdán 800 órától 1600 óráig
Pénteken 800 órától 1200 óráig
az ügyre vonatkozó, a kérelem mellékleteként benyújtott helyszínrajzot, műszaki terveket és leírásokat, valamint azok mellékleteit, a szolgáltatói nyilatkozatokat, továbbá a jogszabály előírásai szerint bevont szakhatóságok állásfoglalásait megtekintheti, és az azokban foglaltakra nyilatkozatot tehet. Az ügyben illetékes köztisztviselőtől további felvilágosítást és segítséget kaphat.
Építéshatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés lehetősége csak részlegesen lehetséges!
Értesítésem a Ket. 29. § (3), (5) és (9) bekezdésén alapul.

Jelen értesítés, tekintettel az érintettek nagy számára, a meglévő és kialakítandó funkciók jellegére, valamint a létesítmény közérdekűségére
• kifüggesztésre kerül az érintett önkormányzatok polgármesteri hivatalában
• megjelentetésre kerül (rövidített formában) az érintett önkormányzatok helyi nyomtatott sajtójában
• elektronikusan megjelentetésre kerül az érintett önkormányzatok honlapján
• elektronikusan megjelentetésre kerül a www.budapest.hu Budapest Portál-on
• elektronikusan megjelentetésre kerül a www.bud.hu Budapest Airport Zrt. honlapon.

FELHÍVOM AZON SZERVEZETEK FIGYELMÉT, MELYEK JELEN ÉRTESÍTÉSEM POSTAI ÚTON MEGKAPJÁK, HOGY A FENTIEKNEK MEGFELELVE - JÓL LÁTHATÓ HELYE(KE)N HALADÉKTALANUL FÜGGESSZÉK AZT KI, ILLETVE JELENTESSÉK MEG SAJTÓJUKBAN ÉS/VAGY HONLAPJUKON LEGALÁBB 20 NAPRA ÉS ERRŐL - A KIFÜGGESZTÉS 20. NAPJÁT KÖVETŐEN - ÉRTESÍTSÉK HATÓSÁGOM.

Az ÉRTESÍTÉS teljes szövege a www.bp18.hu honlapon a Hirdetmények rovatból letölthető.

Az eljárásban név szerinti - postai úton történő - kiértesítés csak azon név szerint, írásban, postai úton, vagy személyesen, esetleg képviselőjük útján bejelentkező természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szerveztek részére történik, amelyek a határozat meghozatalát követő jogorvoslati időszak leteltéig hitelt érdemlően bizonyítják ügyféli jogállásukat. Az ügyfélként bejelentkezettek közül azok, akiknél a hatóság az érintettséget nem találja megfelelően igazoltnak, írásban, határozati formában kerülnek elutasításra, mely határozatot postai úton kapnak meg.

Az ügyfél fogalmát a Ket. 15. §-a és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 53/A. § (2) bekezdése és az építésügyi hatósági eljárásokról szóló, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 3. § (3) bekezdése szabályozza.

Budapest, 2008. január 07.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
Címzetes Főjegyző helyett

Bene Attila
irodavezető

honlapkészítés: dupai