Önkormányzati rendelet

Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012 (VI. 19.)) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról és a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni eljárás szabályozásáról

Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és a Képviselő-testület e rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak minősítette.

2. Eljárási szabályok

2. § Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

3. § A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben helyszíni bírság kiszabására
(1) a közterület-felügyelő, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (8) bekezdése alapján,
(2) a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézője jogosult.

4. § A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból a közterület-felügyelő vagy a Polgármesteri Hivatal ügyintézője észlelése alapján kell lefolytatni –ide értve a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bejelentése alapján kezdeményezett és a közterület-felügyelő vagy a Polgármesteri Hivatal ügyintézője által ellenőrzött észlelést is.

5. § A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása a polgármester hatáskörébe tartozik.

6. § A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
(1) az elkövetett tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét,
(2) a hat hónapon belüli ismételt elkövetést,
(3) az elkövető személyi körülményeit, jövedelmi viszonyait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatásra önként nyilatkozik.

7. § A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatti eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.
3. Tiltott, közösségellenes magatartások

8. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
(1) a közterületet a rendeltetésétől eltérően közterület-használati engedély nélkül, vagy a közterület-használati engedélyben foglalt feltételektől eltérően használja,
(2) a közterület gondozott zöldterületére, parkosított területére járművel ráhajt, vagy azon járművel várakozik,
(3) a közterületen telepített virágokat, egyéb dísznövényeket leszedi, vagy egyéb módon károsítja,
(4) a közterületi térfigyelő kamerát elmozdítja, illetve annak rendeltetésszerű használatát akadályozza,
(5) járműroncsot közterületen tárol,
(6) hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet - amely a közúti forgalomba csak ilyen jelzéssel vehet részt - a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3) bekezdésében foglalt határidőn túlmenően közterületen tárol,
(7) jármű iparszerű javítását közterületen végezi,
(8) járművet közterületen mos,
(9) hirdetést, plakátot hirdetés részére ki nem jelölt helyen helyez el,
(10) ingatlanának gyommentesítéséről nem gondoskodik,
(11) az ingatlana előtti járda, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik,
(12) az ingatlana előtti járda, járda hiányában egy méter széles területsáv hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik,
(13) az ingatlana előtti vízelvezető árok, áteresz, kapubejáró tisztántartásáról nem gondoskodik, a csapadékvíz akadálytalan lefolyását nem biztosítja,
(14) az ingatlana előtti járda űrszelvényébe belógó növényzet megfelelő visszavágásáról, nyeséséről nem gondoskodik,
(15) az avar és kerti hulladék nyílt téren történő égetését nem a 17/2005. (X. 14.) önkormányzati rendelet 25. §; 26. §; 27. §-ban foglaltak szerint végzi,
(16) a szelektív hulladék gyűjtésére kijelölt helyen, ott el nem helyezhető fajtájú hulladékot helyez el,
(17) a csapadék elvezető árokba szennyező anyagot juttat,
(18) a temető területére engedély nélkül gépjárművel behajt,
(19) a temető területére vakvezető kutyán kívül állatot bevisz,
(20) a temető területén nyitvatartási időn kívül látogatóként tartózkodik,
(21) a temető területén a kegyeleti helyhez nem méltó magatartást tanúsít,
(22) a temető hulladékgyűjtő konténerébe a temető területén kívül keletkező hulladékot helyez el,
(23) aki a felügyelete alatt álló kutyát póráz nélkül viszi közterületre, vagy a közterületen póráz nélkül vezeti.

4. Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2012. július 1.-én lép hatályba.

10. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2010. (III. 18.) önkormányzati rendelet 10. §-sa hatályát veszti.

Gál Zsolt polgármester

Barta Zoltán jegyző

honlapkészítés: dupai