Határszemle

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Tfvt.) 5.§ (5) bekezdésében , a 338/2006. (XII.23.) Korm. r. 1.§-a és a 62/19999. (VII.21.) FVM rendelet 2.§ (1) bekezdésben foglalt jogkörömben eljárva a következő

F E L H Í V Á S - t

teszem közzé:

Felhívom Ecser község közigazgatási területén elhelyezkedő termőföldek tulajdonosait és használóit, hogy termőföld hasznosítási kötelezettségüknek tegyenek eleget, illetve végrehajtása felől személyesen vagy megbízott útján intézkedjenek.

A Tfvt. 5.§. (1) bekezdésében foglalt rendelkezése szerint „a földhasználó - ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).”

Előzőeken túl hasznosítási kötelezettség áll fenn a Tfvt. 5.§. (3-4) bekezdéseiben foglaltak szerint az alábbi esetekben is:

(3) bekezdés: „Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles
az engedélyezett célú felhasználásig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes
hasznosítás).”
(4) bekezdés: „A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet
gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának
megfelelő terület felhasználását nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza
(mellékhasznosítás).”

A termőföldekre fennálló művelési kötelezettség ellenőrzésére, a korábbiakban hivatkozott törvényi rendelkezések alapján Ecser község teljes területén folyamatos határszemle kerül megtartásra. Felhívom a figyelmet arra, hogy a közigazgatási hatósági és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 29. §. (4) c) pontja és a 90.§ (4) bekezdése alapján ha az ellenőrzésre feljogosított hatóság az adott tárgyban folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot és ha a helyszíni ellenőrzés az ügyfél közreműködése nélkül, külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel stb.) elvégezhető, mellőzhető az ellenőrzés időpontjáról történő tájékoztatás.

Tájékoztatom továbbá a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat,hogy a termőföldek felhívásban hivatkozott, törvény által előírt művelési kötelezettségét, illetve a gyommentes, állapotának kialakítását elmulasztó földhasználókkal szemben a földhivatalnak , Tfvt. 5. §. (5) bekezdésének rendelkezése szerint kell eljárnia, földvédelmi bírságot megállapítva.

Hivatkozott jogszabályok értelmében „mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.”

A földvédelmi szankcióként megállapítandó földvédelmi bírság mértékét a Tfvt. 2. számú melléklete tartalmazza, mi szerint a mulasztást elkövető földhasználó a termőföld aranykorona értékének kétezerszeres szorzata szerinti forint összeget köteles a földvédelmi alapba befizetni, azzal, hogy a bírság összege nem lehet kevesebb 10 000 forintnál.

A Tfvt. 24. §. (3) bekezdése értelmében a földvédelmi bírság ismételten is kiszabható.

A Tfvt. 26. §. (3) bekezdése alapján „A határidőre meg nem fizetett járulék és birság adók módjára behajtandó köztartozás.”

Monor, 2012. május 3.

Borbély Katalin
hivatalvezető

honlapkészítés: dupai